تبلیغات
صلوات صلوات - سوالات تشریحی اول دبیرستان زیست و بهداشت
 

سوالات تشریحی اول دبیرستان زیست و بهداشت

نویسنده: AMIN0 BAGHERIAN

 

?-الف) فرضیه چیست؟ ب) در روش علمی ، پس از مرحله ی فرضیه سازی كدام مرحله قرار دارد؟
2-الف) یك مثال از خطای شنوایی و یك مثال از خطای بینایی بنویسید. ب) پژوهش های علوم زیستی كاربردی به چه منظور انجام می شوند؟
3-الف) آیا می توان پاسخ همه ی پرسش های آدمی را با استفاده از روش علمی به دست آورد؟ چرا؟ ب) انواع تومور را نام ببرید.

4-الف ) میتوز را تعریف كنید. ب) اندام را تعریف كرده و یك مثال بزنید.
5-نقش هر یك از اندامك های ذیل چیست؟

میتوكندری : شبكه آندوپلاسمی:

كلروپلاست: لیزوزوم:
6-گاو جانداری 60 كروموزومی است . اگر در سلول پوست گاو تقسیم میتوز صورت گیرد ، به سؤالات پاسخ دهید:
الف) تعداد كروموزوم ها در هر یك از سلول های دختر حاصل ( ) ب) تعداد سانترومرها در سلول در مرحله ی
سوم میتوز( ) ج) تعداد كروماتیدها در سلول در مرحله ی اول تقسیم( ) د) تعداد سلول های حاصل از

سه بار تقسیم میتوز( )
7-شكل یك سلول گیاهی را رسم كرده و چهار بخش اساسی آن را نام گذاری كنید.

8-چهار نوع مهم مواد آلی بدن جانداران كدامند؟
9-الف)وظیفه ی پروتئین هموگلوبین چیست؟ ب) محلول ید دار لوگول برای شناسایی كدام ماده مورد استفاده قرار می گیرد؟

ج) از ویتامین های محلول در چربی دو مثال بزنید.
10- دو ماده ی خام مورد استفاده در فتوسنتز و دو محصولی كه مستقیماً دراین فرآیند تولید می شود را نام ببرید.
11- برای هر یك از موارد ذیل دو نقش بنویسید:

كوتیكول: رگبرگ:

12-الف) فتوسنتز كنندگان اصلی كره ی زمین كدام اند؟ چرا ؟ ب) نشاسته معمولاً دركدام اندامك گیاهی ذخیره می شود؟

13- از ویژگی هایی كه برگ را برای انجام فتوسنتز مناسب می سازد ، چهار مورد را نام ببرید.

14- دو تفاوت بین چربی های گیاهی و چر بی های جانوری بنویسید.

15- آنمی چیست ؟ این بیماری چگونه ایجاد می شود و چه علایمی دارد؟

16- برای كلسیم دو نقش و دو منبع ذكر كنید.

17- بیماری های كمبود ویتامینی در چه قسمت هایی از جهان و در چه افرادی شیوع بیش تری دارد؟

18- علت هر یك از عوارض زیر را بنویسید:

كواشیوركور: رسوب كلسیم در جگر:

اسكوروی: گزروفتالمی:

كرتینیسم: گرفتگی ماهیچه ها:

19- سرعت یك واكنش آنزیمی را در دماهای مختلف اندازه گیری و آن ها را در جدول زیر یادداشت كرده ایم . نموداری از داده های جدول رسم و آن را تفسیر كنید.

دما سرعت واكنش

(درجه سانتی گراد) ( میلی گرم محصول در دقیقه)

5 4

20 15

30 30

45 37

50 20

55 6نمونه سوالی از اردیبهشت?-دلیل انباشتگی ویتامین D در روغن جگر ماهی چیست ؟

2-كنام وگونه ی شاخص را تعریف كنید؟
3-دو عامل از عوامل تغییر دهنده ی اكوسیستم در اوج را بنوسید. گونه غالب را با ذكر یك مثال تعریف كنید.
4-مسئول شمارش كرم های خاكی در یك هكتار زمین شده اید برای این منظور چه می كنید؟توضیح دهید.
5-عوامل تغییر دهنده ی افراد جمعیت را نام ببرید.
6- الف) درشهری یك میلیون نفری با نسبت رشد جمعیت 8/1 درصد ، پس از یك سال چه تعداد به جمعیت افزوده خواهد شد؟(با محاسبه) ب) از عوامل فرسایش خاك دو مورد را نام ببرید.
7-الف) دلیل بیم بحران انرژی در آینده ی نزدیك چیست؟ ب) رقابت را با ذكر یك مثال تعریف كنید.
8-مواد خام و محصولات فتوسنتز كدامند؟
9-انواع بازهای آلی را نام ببرید.

10-هر یك از وظایف زیر بر عهده ی كدام اندامك سلولی است:

آزاد كردن انرژی مواد ذخیره ی آب و مواد محلول در آب

ترشح مواد به خارج سلول تجزیه ی مواد

نمونه سوال از خرداد

?- صحیح یا غلط بودن هر یك از سوالات زیر را مشخص نمایید.5/1 نمره
الف- بیشترین مقدار فتوسنتز در سلولهای برگ انجام می گیرد.
ب- كمبود سدیم سبب راشیتیسم میشود.
ج- گروه خونی AB دارای آنتی ژنA و B می باشد.
د- دومین حلقه در زنجیره غذایی یك گیاهخوار است.
ه- ویروسها ساده ترین موجودات با ساختار سلولی هستتند.
و- اولین خط دفاعی بدن گلبولهای سفید هستند
2-منا سب ترین گزینه را انتخاب نمایید:5/1 نمره
2-منا سب ترین گزینه را انتخاب نمایید:5/1 نمره
الف- پروتئین سازی توسط كدام اندامك انجام میگیرد؟1- لیزوزوم 2- میتوكندری 3- گلژی 4- ریبوزوم
1- لیزوزوم 2- میتوكندری 3- گلژی 4- ریبوزوم
ب- فرآورده های فتوسنتزی عبارتند از:1- اكسیژن و دی اكسید كربن 2- آب و اكسیژن 3- گلوكز و اكسیژن 4- آب و دی اكسید كربن
1- اكسیژن و دی اكسید كربن 2- آب و اكسیژن 3- گلوكز و اكسیژن 4- آب و دی اكسید كربن
ج- كدامیك برای انعقاد خون لازم است؟1- ویتامین -2Aكلسیم 3- آهن 4- ویتامین B
1- ویتامین -2Aكلسیم 3- آهن 4- ویتامین B
د- كدام هیدرات كربن یك پلی سا كارید محسوب میشود؟1- فروكتوز 2- گلوكز 3- ساكارز 4- گلیكوژن
1- فروكتوز 2- گلوكز 3- ساكارز 4- گلیكوژن
ه- كدام یك فقط با میكروسكپ الكترونی دیده میشود؟1-سلول گیاهی 2- ویروس 3- باكتری 4- سلول جانوری
1-سلول گیاهی 2- ویروس 3- باكتری 4- سلول جانوری
و- خرگوش در كدام حلقه از زنجیره غذایی قرار میگیرد؟1-اول 2- دوم 3- سوم 4- تفاوتی نمی كند.
1-اول 2- دوم 3- سوم 4- تفاوتی نمی كند.
3-جای خالی را با كلمات مناسب پر كنید.5/1 نمره
3-جای خالی را با كلمات مناسب پر كنید.5/1 نمره
الف- یكی از عناصر كم مصرف بدن عنصر……….است كه برای ساختن هورمون تیروكسین لازم می باشد.
ب- از هر سلول مادر در تقسیم میتوز تعداد…………سلول ایجاد میشود.
ج- در ساختار كروماتین ملكولهای…………و ………..وجود دارد.
د- آزاد كردن انرژی مواد توسط اندامك …………….انجام میگیرد.
ه- ویروس هپاتیت به سلولهای ………….انسان آسیب می رساند.4- علوم زیستی چیست؟5/0

4- علوم زیستی چیست؟5/05- دو وظیفه دیواره سلولی چیست؟5/0
5- دو وظیفه دیواره سلولی چیست؟5/06- دلایل فرسایش خاك چیست؟ (دو مورد)5/0
6- دلایل فرسایش خاك چیست؟ (دو مورد)5/07- تفاوت اپیدرم را با سلول نگهبان روزنه بنویسید. 5/0
7- تفاوت اپیدرم را با سلول نگهبان روزنه بنویسید. 5/08- الف- كدام گروه خونی دارای هر دو آنتی كر A و B در سرم خون است؟ 5/0
8- الف- كدام گروه خونی دارای هر دو آنتی كر A و B در سرم خون است؟ 5/0
ب- كدام گروه خونی دارای هر دو آنتی ژن A و B می باشد؟
9-نوع و نحوه ی قرار گرفتن بازهای آلی در دو رشته ی متقا بل یك مولكول DNA چگونه است؟110- هر یك از بیماریهای زیر مربوط به كمبود كدام ماده یا ویتامین است؟ 1
10- هر یك از بیماریهای زیر مربوط به كمبود كدام ماده یا ویتامین است؟ 1
الف- كواشیوركور ب- گواتر ج- بری بری د- گزروفتا لمی11-زنجیره غذایی چیست؟ چرا بیشتر روابط غذایی موجودات زنده بصورت شبكه غذایی میباشد؟ 1
11-زنجیره غذایی چیست؟ چرا بیشتر روابط غذایی موجودات زنده بصورت شبكه غذایی میباشد؟ 112-هر یك از صفات نامبرده محیطی هستند یا وراثتی ؟یا تحت تاثیر هر دو؟ 1
12-هر یك از صفات نامبرده محیطی هستند یا وراثتی ؟یا تحت تاثیر هر دو؟ 1
الف- گروه خونی ب- رنگ پوست ج- اندازه قد د- نحوه ی تكلم13-با توجه به شكل مقابل پاسخ دهید: 1
13-با توجه به شكل مقابل پاسخ دهید: 1
الف- نوع تقسیم چیست؟
ب- تعداد كروموزومها در طی تقسیم چه تغییری یافته است؟
ج- این تقسیم در فرد نر است یا ماده؟ چرا؟14- اكوسیستم چیست؟ یك مثال بزنید. 1
14- اكوسیستم چیست؟ یك مثال بزنید. 115-هر یك از بیماریهای ویروسی نامبرده به كدام بخش از بدن آسیب می رساند؟ 1
15-هر یك از بیماریهای ویروسی نامبرده به كدام بخش از بدن آسیب می رساند؟ 1
الف- اوریون ب- فلج اطفال ج- ایدز د- سرما خوردگی16-طرح زیر چرخه ی نیتروژن را نشان میدهد. شماره های 1 تا 4 هر یك بیانگر كدام گروه از باكتریهای خاك هستند؟ نام ببرید. 1
16-طرح زیر چرخه ی نیتروژن را نشان میدهد. شماره های 1 تا 4 هر یك بیانگر كدام گروه از باكتریهای خاك هستند؟ نام ببرید. 117-نحوه ی تولید مثل باكتری ها را نوشته ,چرا معمولا" تعداد باكتریها از حد معینی بیشتر نمی شود؟ 1
17-نحوه ی تولید مثل باكتری ها را نوشته ,چرا معمولا" تعداد باكتریها از حد معینی بیشتر نمی شود؟ 118-نحوه ی تغذیه باكتری های ساپروفیت و باكتری های انگل چگونه است؟ 1
18-نحوه ی تغذیه باكتری های ساپروفیت و باكتری های انگل چگونه است؟ 119-الف- شرایط لازم برای پوسیدگی كدامند؟( 4مورد) 5/1
19-الف- شرایط لازم برای پوسیدگی كدامند؟( 4مورد) 5/1
ب- به چه دلیل هنگام تهیه كود گیاهی ,كمی آهك به آن اضافه می كنند؟20- الف- تراكم جمعیت را تعریف كنید. 5/1
20- الف- تراكم جمعیت را تعریف كنید. 5/1
ب- عوامل موثر بر تغییر جمعیت را نام ببرید. (4 مورد)

نمونه سوال از خرداد

1- آیا می توان پاسخ همه ی پرسش های آدمی را با استفاده از روش علمی به دست آورد؟ چرا؟ اگر مقداری آب لیمو را روی سفیده ی تخم مرغ و شیر بریزیم چه می شود؟

2- گاو جانداری 60 کروموزومی است ، اگر در سلول های پوست گاو تقسیم میتوز صورت گیرد به سوالات پاسخ دهید:

تعداد کروموزوم ها در هر یک از سلول های دختر حاصل؟- تعداد سانترومرها در سلول در مرحله ی سوم میتوز؟ – تعداد کروماتید ها در سلول در مرحله ی اول تقسیم؟ – تعداد سلول های حاصل از سه بار تقسیم میتوز؟

3- از ویژگی هایی که برگ را برای فتوسنتز مناسب می سازد چهار مورد را نام ببرید.

4- برای هر کدام یک نقش بنویسید: تیروکسین – کلسیم – اسید آسکوربیک – آهن

5- از گلوتامات مونوسدیم و سیکلامات ها در چه مواردی استفاده می شود و زیان استفاده از هر یک چیست؟

6- اسب 64 کروموزوم و الاغ 62 کروموزوم دارد ، تعداد کروموزوم های بچه قاطری که از جفت گیری آن ها به وجود می آید را محاسبه کنید.

7- برای تعین گروه خونی خود فقط سرم ضدB در اختیار دارید و خون شما با آن لخته شده است ، خون شما از چه گروه یا گروه هایی باید باشد؟ کدام گروه خونی دهنده ی عمومی و کدام گیرنده ی عمومی است؟

8- اگر در یک رشته مولکول DNA باز آلی G برابر 16 درصد و در رشته ی دیگر همان مولکول باز آلی G برابر24 درصد باشد ، چند درصد این مولکول باز آلی A خواهد بود؟(جواب با محاسبه)

9- اکوسیستم و هرم تعداد را تعریف کنید.

10- DNA دستور ساخته شدن چه موادی را صادر می کند و چگونه پیام هایش به سیتوپلاسم می رسد؟ لقاح چیست و نتیجه ی آن ایجاد چه سلولی است؟

11- پوسیدگی چیست؟ سه عامل مهم که در آن نقش دارند کدامند؟

12- چهار روش برای نگهداری غذاها نام ببرید.

13- به سوالات پاسخ دهید: نام باکتری های تبدیل کننده ی آمونیاک به نیترات؟ - نام باکتری های تبدیل کننده ی نیترات به نیتروژن هوا ؟ - نام عمل تبدیل نیتروژن هوا به پروتئین ؟ - نام عمل تبدیل دی اکسید کربن هوا به ترکیبات کربن دار در گیاهان؟

14- توالی را تعریف کرده و مثالی برای آن ذکر کنید. بازده تبدیل انرژی چیست و حداکثر چقدر است؟

15- اگر در جمعیتی بیست میلیون نفری نسبت رشد سه درصد باشد ، چه تعداد بر افراد جمعیت پس از یک سال افزوده خواهد شد؟ ( بامحاسبه) – اگر تراکم نوعی پرنده در جنگل 200 پرنده در هر کیلومتر مربع و مساحت این جنگل 400 کیلومتر مربع باشد ، تعداد کل پرندگان جنگل چقدر خواهد بود؟(بافرمول)

16- دو مورد از مشکلات ناشی از جمعیت زیاد و دو مورد از راه های آلودگی آب ها را بنویسید.

17- چگونگی دفاع بدن در مقابله با ویروس ها را به اختصار توضیح دهید.

18- دو گروه اصلی گلبول های سفید را نام برده و نقش هر یک را بنویسید.

19- اگر یک باکتری هر 20 دقیقه یک بار تقسیم شود پس از دو ساعت از سه باکتری چند باکتری حاصل می شود؟(بامحاسبه) تفاوت باکتری ساپروفیت با انگل چیست؟

20- نام قسمت های خواسته شده در شکل مقابل را بنویسید.(شکل باکتری رسم شده بوده است.)سوالات خردادماه84


1
اولین و آخرین مرحله ی روش علمی را بنویسید.

2
گلیکوژن در چه قسمت هایی از بدن آدمی به مقدار فراوان وجود دارد؟

3
هر کدام از وقایع زیر مربوط به کدام مرحله ی میتوز است:

قرار گیری کروموزوم ها در میان سلول ( ) تقسیم سیتوپلاسم و ایجاد دو سلول دختر ( )

مشخص شدن کروموزوم ها ( ) جدایی کروماتیدهای هر کروموزوم ( )

4
رگبرگ ها چه کارهایی را بر عهده دارند و شامل چه آوندهایی هستند؟

5
هر یک از وظایف زیر مربوط به چه ویتامین یا ماده ی معدنی است؟

بینایی( ) انتقال اکسیژن ( )

انتقال پیام های عصبی ( ) چسباندن سلول ها به هم ( )

6
منظور از الیاف چیست؟ یک فایده و یک منبع برای آن بنویسید.7
الف) علت مرگ در هنگام وارد شدن خون نا آشنا به بدن چیست؟ ب) لقاح را تعریف کنید.
8
در بخشی از یک مولکول DNA تعداد باز آلی A برابر 700 و تعداد باز آلیG برابر 200 است . در این بخش از مولکول DNA چه تعداد قند وجود خواهد داشت؟ (با محاسبه)


9
تقسیم میوز را تعریف کرده و بنویسید در چه اندام هایی و به چه منظور انجام می شود؟
10
الف) هورمون رشد از چه غده ای ترشح می شود و بر کجا تأثیر می گذارد؟ ب) غده ی ترشح کننده ی هورمون رشد در کجا واقع است؟

11
زنجیره ی غذایی را تعریف و برای آن یک مثال بیاورید.


12
چهار مورد از شرایط لازم برای تهیه ی کود گیاهی را بنویسید.

13
از روش های نگهداری غذا چهارمورد را نام ببرید.14
پاستوریزه کردن شیر چگونه صورت می گیرد ؟ یک فایده و یک عیب برای این روش بنویسید.
15
بازده تبدیل انرژی را تعریف کرده و مقدار آن را در گندم و نیشکر بنویسید.16
برای شمارش گلبول های قرمز خون از چه روشی استفاده می شود؟ نحوه ی عمل را مختصراً توضیح دهید.17
ازدیاد جمعیت بر بخش آموزش و پرورش و بهداشت و درمان کشور چه اثری می تواند داشته باشد؟ برای هر یک دو مورد بنویسید.


18
نوعی باکتری هر 20 دقیقه یک بار تولید مثل می کند ، اگر 100 باکتری در ابتدا وجود داشته باشد پس از دو ساعت از آن ها چند باکتری ایجاد خواهد شد؟ ( با محاسبه )


19
دو مورد استفاده برای ویروس نوشته و بیان کنید هر کدام از چه راهی صورت می گیرد؟
20
الف) آنتی بیوتیک ها توسط چه جاندارانی ساخته می شوند؟ ب) یک آنتی بیوتیک مثال بزنید. ج) برای معالجه ی سرطان از چه روشی استفاده می شود؟
21
شکل های زیر مربوط به چرخه ی زندگی ویروس است ، آن ها را به ترتیبی که اتفاق می افتند شماره گذاری کنید. 

() نظرات