تبلیغات
صلوات صلوات - علوم زیست و بهداشت اول دبیرستان نمونه سوالات
 

علوم زیست و بهداشت اول دبیرستان نمونه سوالات

نویسنده: AMIN0 BAGHERIAN

 

1)در تفکر علمی آدمی برای یافتن پاسخ پرسش های خود از کدام استفاده می کند؟

1- خرافات 2- حدس و گمان 3- جادوگری 4- واقعیت ها و منطق

2) چهارمین مرحله ی روش علمی کدام است؟

1- آزمایش فرضیه 2- جمع آوری اطلاعات 3- فرضیه سازی 4- نظریه سازی?) پژوهش های علوم زیستی پایه ای به چه منظوری صورت می گیرد؟


1- شناخت قوانین حاکم بر پدیده های زیستی 2- زندگی بهتر

3- به دست آوردن گیاهان و جانورانی با بازدهی بیش تر 4- استفاده ی انسان از پدیده های زیستی

?) چگونگی رشد سلول تخم لوبیا تا تشكیل دانه لوبیا جزو كدام شاخه زیست شناسی است؟

1- بافت شناسی 2- تكامل 3- رویان شناسی 4- ژنتیك

فصل دوم


?) این نتیجه گیری که : پیکر همه ی گیاهان از سلول ساخته شده است از کیست؟

1- ردی 2- شوان 3- شلایدن 4- فیرخو

6) بزرگ ترین اندامک درون سلول ها کدام است؟

1- میتوکندری 2- هسته 3- دستگاه گلژی 4- ریبوزوم

7) نقش لیزوزوم ها در سلول چیست؟

1- پروتئین سازی 2- آزادکردن انرژی مواد 3- تجزیه و گوارش مواد 4- ترشح مواد

8) کدام یک از نقش های غشای پلاسمایی است؟

1- استحکام 2- شناسایی بعضی مواد موجود در محیط 3- شکل دادن به سلول 4- نداشتن نفوذ پذیری انتخابی

9) کدام اندامک سلولی ذکر شده دو غشا دارد؟

1- ریبوزوم 2- واکوئل 3- میتوکندری 4- لیزوزوم

10) فعالیت های سلول در کنترل کدام است؟

1- هسته 2- هستک 3- سیتوپلاسم 4- DNA

11) تعداد سانترومرها در هسته ی سلول آدمی چقدر است؟

1- 46 2- 23 3- 92 4- یک

12) چند بافت که هماهنگ با هم وظیفه ی خاصی را انجام می دهند تشکیل کدام را می دهند؟

1- اندام 2- اندامک 3- دستگاه 4- بدن

13) اگر در سلولی 20 کروموزومی تقسیم میتوز صورت گرفته باشد در سلول های دختر حاصل هر کروموزوم چند کروماتید خواهد داشت؟ 1- دو 2- 20 3- 40 4- یک

14) قرار گیری کروموزوم ها در استوای سلول در کدام مرحله میتوز است؟

1- 1 2- 2 3- 3 4- 4

15) در نهایت چگونه توموری بدخیم باعث اختلال در بدن می شود؟

1- باکنده شدن سلول ها از جای خود 2- در اثر ازدیاد تومورها 3- با برده شدن سلول ها به بافت های دیگر 4- با تقسیم مکرر سلول ها

16) نیم سانتی متر چند میکرون است ؟ 1- 500 2- 5000 3- 50000 4- 500000

17) در سلول پوست آدمی کدام یک وجود ندارد؟ 1- غشای سلول 2- کلروپلاست 3- میتوکندری 4- هسته

18) غشای هسته در چه مرحله یا مراحلی از تقسیم میتوز وجود دارد؟

1- اول و سوم 2- دوم و سوم 3- دوم و چهارم 4- اول و چهارم

19) کدام یک دارای مواد تجزیه کننده است؟ 1- ریبوزوم 2- میتوکندری 3- دستگاه گلژی 4- لیزوزوم

20) کدام متعلق به دستگاه گوارش نیست؟

1- کبد 2- معده 3- کلیه 4- پانکراس

21)کدام اندامک سلولی در آزاد کردن انرژی مواد دخالت دارد؟

1- ریبوزوم 2- شبکه آندوپلاسمی 3- میتوکندری 4- واکوئل

22 ) جدا شدن کروماتیدهای هر کروموزوم در کدام مرحله ی میتوز صورت می گیرد؟

1- 4 2- 3 3- 2 4- 1

23) كدام یك در هر نوع سلولی وجود دارد؟

1- هسته 2- ریبوزوم 3- شبكه آندوپلاسمی 4- میتوكندری

24) كدام فاقد دیواره سلولی است؟

1- سلول بزرگ گندم 2- سلول باكتری شوره زدا 3- سلول پیكر قارچ 4- سلول های استخوانی

25 ) سلول ماهیچه ای و سلول ریشه هویج فاقد كدام اندامك هستند؟

1- میتوكندری 2- كلروپلاست 3- دیواره سلولی 4- هسته

26 ) در طی تقسیم میتوز هنگامی كه كروموزوم ها در وسط سلول قرار می گیرند ، یك سلول آدمی دارای چند كروماتید است؟

1- 23 2- 46 3- 92 4- 184


فصل سوم


27) در کدام یک به ترتیب یک ماده ی آلی و یک ماده ی معدنی ذکر شده است؟

1- دی اکسید کربن ، آب 2- کلرید سدیم ، لیپید 3- پروتئین ، اکسیژن 4- فسفات ها ، اکسیژن

28) واحد سازنده ی گلیکوژن کدام است؟ 1- اسید آمینه 2- تری گلیسرید 3- گلیسرول 4- گلوکز

29) اتم های تشكیل دهنده ی كدام یك با بقیه متفاوت است؟

1- پنبه 2- روغن 3- هموگلوبین 4- گلیكوژن

30 ) ساختمان كدام دو ماده شبیه هم است؟

1- ساكارز و نشاسته 2- ساكارز و سلولز 3- گلیكوژن و نشاسته 4- گلیكوژن و سلولز

31 ) محلول لوگل در كدام آزمایش مصرف می شود؟

1- اندازه گیری سرعت سوختن قندها در بدن جانوران 2- اندازه گیری سرعت انتقال اكسیژن در خون 3- اندازه گیری شدت فتوسنتز در گیاهان 4- اندازه گیری میزان ذخایر كبدی

32 ) تغییرات سرعت واكنش آنزیمی طی تغییرات دما از 10 تا 60 درجه به ترتیب چگونه است؟

1- افزایش – ثابت 2- ثابت – كاهش 3- افزایش – كاهش 4- كاهش – افزایش

پرسشهای چهار گزینه ای علوم زیستی و بهداشت درس 2و3

1.بهترین مرحله جهت مشاهده کروموزومها توسط میکروسکوپ نوری کدام است؟

الف) پروفاز ب) متافاز ج) آنافاز د) تلوفاز


2.در تقسیم میتوز کروماتیدها تا انتهای کدام مرحله به سانترومر چسبیده باقی می مانند؟

الف) پروفاز ب) تلوفاز ج)آنا فاز د) متافاز


3.یک سلول پوست انسان پس از 10 تقسیم متوالی به ترتیب چند کروموزوم دارد و به چند سلول تقسیم می شود؟

الف)23-512 ب) 46- 512 ج) 23-1024 د)46- 1024


4.ساده ترین مولکولهای زیستی .................... هستند که از عناصر ساختمانی شبیه ................. هستند.

الف) چربیها- اسیدهای نوکلئیک ب) اسیدهای نوکلئیک – چربیها

ج)هیدراتهای کربن – چربیها د)چربیها – هیدراتهای کربن


5.در جانداران تک سلولی عامل اصلی تعیین کننده شکل اصلی سلول کدام است؟

الف) نیروهای مکانیکی وارد بر آن ب)وراثت

ج) کاری که سلول انجام می دهد د) محیط


6.در یک سلول زنده کدامیک از مواد آلی بیشتر است؟

الف) اسیدهای هسته ای ب) پروتئین ها ج) چربیها د)هیدراتهای کربن


7.پلی ساکارید ساختاری سلولهای گیاهی چه نام دارد ؟

الف) نشاسته ب) گلیکوژن ج) سلولز د) کیتین


8. کدامیک از مونومرهای یکسان ساخته شده است ؟

الف) مالتوز- نشاسته ب) لاکتوز - سلولز ج) ساکارز - مالتوز د) لاکتوز- ساکارز


9. ویژگی های زیر مربوط به کدام اندامک سلولی می باشد ؟

(( دارا بودن غشای دولایه- دارا بودن ماده زمینه- کنترل فعالیتهای سلول ))

الف) میتوکندری ب) هسته ج) دستگاه گلژی د) شبکه اندو پلاسمی


10.کدامیک فاقد دیواره سلولی است؟

الف) سلول برگ چنار ب) سلول باکتری سل ج) سلول پیکر قارچ د)سلولهای استخوانی11.کدام اندامک غشاء ندارد؟

الف) شبکه اندوپلاسمی ب) ریبوزوم ج) لیزوزوم د) دستگاه گلژی


12. سانترومر چیست؟

الف) بخش میانی هر کروموزوم ب) محل اتصال دو کروماتید به یکدیگر

ج) بخش انتهایی هر کروموزوم د) محل اتصال دو کروموزوم به یکدیگر


13.شاخص ترین ویژگی سلولهای سرطانی چیست ؟

الف) اندازه بزرگ ب) هسته کوچک ج) تقسیم سلولی شدید د) کروموزومهای معیوب


14.منشا انرژی برای جاندارانی که توانایی انجام فتوسنتزرا ندارند ، کدام ماده است؟

الف) گلیکوژن ب)گلوکز ج) سلولز د) نشاسته


15. کدام هیدرات کربن پس از تجزیه ، گلوکز و فروکتوز تولید می کند؟

الف) گلیکوژن ب) نشاسته ج)ساکارز د) سلولز


16.فراوانترین هیدرات کربن طبیعت چه نام دارد ؟

الف)ساکارز ب)سلولز ج)نشاسته د) گلیکوژن


17.کدام عبارت نادرست است؟

الف) همه آنزیمها پروتئینی هستند و به طور اختصاصی عمل می کنند.

ب) سیانید ، در انجام فعالیت آنزیمی نقش بازدارنده دارد.

ج) ساختار مولکولی آنزیم ، پس از انجام واکنش تغییر نمی کند.

د) انجام واکنشهای آنزیمی بدون دخالت آنزیمها امکان پذیر نیست.


18.کدامیک از ساختارهای زیر در عمل ذخیره مواد نقشی ندارد؟

الف) دستگاه گلژی ب )لیزوزوم ج)کلروپلاستها د)واکوئل


19. قطر نوعی سلول ، 20 میکرومتر است. برای ساختن خطی فرضی به طول 1 سانتی متر چند عدد از این سلولها لازم است ؟

الف ) 500 ب) 50 ج)5000 د) 1000


20.با توجه به نقشه کروموزومی انسان کدام گزینه صحیح است؟

الف)به بزرگترین کروموزوم شماره 1 تعلق می گیرد.

ب) محل سانترومرها در کروموزومهای مختلف یکسان است.

ج) تعیین جنسیت در انسان به عهده کروموزوم x است.

د)کروموزومها در 7 دسته مرتب شده اند.21.کدام گزینه صحیح نیست ؟

الف) واکنشهای شیمیایی اساسی فقط درون سلولها انجام پذیر است.

ب)هر سلول فقط از تقسیم سلولهای دیگر بوجود می آید.

ج)سازمان یافتگی هم در ساختار سلولی و هم در ساختار شیمیایی موجودات زنده وجود دارد.

د) برخی از سلولهای تخصص یافته قدرت تقسیم ندارند.


22. آنزیمی در دمای 5 درجه سانتی گراد نگهداری می شود.اگر دمای محیط را تا 25 درجه سانتی گراد افزایش دهیم در آنصورت:

الف) ساختار پروتئینی آنزیم به طورکامل تخریب می شود. ب) فعالیت آنزیم تشدید می شود.

ج) در سرعت فعالیت آنزیمی تاثیری ندارد. د) ساختار پروتئینی آنزیم آسیب می بیند.


23.تقسیم سیتوپلاسم چه موقع رخ می دهد؟

الف) قبل ازتقسیم هسته ب) پس از تقسیم هسته ج) اواخر تقسیم هسته د) بطور مجزا و مستقل از هسته


24.اولین سطح سازمان بندی چه نام دارد؟

الف) سلول ب) اندامک ج) اتم د)مولکول


25.در سلولهای ماهیچه ای کدام ساختار گسترش بیشتری دارد ؟

الف) لیزوزوم ب) دستگاه گلژی ج) میتوکندری د) اسکلت سلولی


26. کدام ویژگی سبب می شد تا قارچها را در گذشته جزء گیاهان طبقه بندی کنند؟

الف) دارا بودن دیواره سلولی ب) دارا بودن غشای سلولی ج) دارا بودن کلروپلاست د) نوع قند ذخیره ای


27.ترکیب اصلی سیتوپلاسم چیست؟

الف) آب و مواد معدنی ب) آب و پروتئین ج)املاح معدنی و لیپید د)لیپید و پروتئین


28.یک مولکول تری گلیسرید از چه اجزایی تشکیل شده است؟

الف)یک اسیدچرب و دو گلیسرول ب) سه گلیسرول و یک اسید چرب

ج) یک گلیسرول ودو اسید چرب د) یک گلیسرول وسه اسید چرب


29.کدامیک دارای 12 کربن است؟

الف) لاکتوز ب) گلیکوژن ج) گلوکز د) گالاکتوز


30.حل کردن کدام ماده در آب ساده تر است؟

الف) ساکارز ب)فروکتوز ج)نشاسته د)گلیکوژن


فصل چهارم

33) گیاهان برای ساختن کدام یک به نیتروژن نیاز دارند؟

1- هیدرات کربن 2- لیپید 3- سلولز 4- پروتئین

34 ) نشاسته در كدام قسمت سلول ها ذخیره می شود؟

1- كلروپلاست 2- واكوئل 3- دیواره سلولی 4- دستگاه گلژی

35 ) دلیل سبز شدن سیب زمینی در انبار چیست؟

1- افزایش درجه حرارت 2- رشد كردن سیب زمینی 3- برخورد نور به سیب زمینی 4- مرطوب بودن شرایط محیط

36 ) در كدام شرایط كلروفیل تشكیل نمی شود؟

1- سرما 2- كاهش غلظت CO2 3- نبودن نور 4- زیادی اكسیژن

37 ) كدام یك تولید كننده است؟

1- علف هرز 2- زنبور عسل 3- گاو 4- قارچ سازنده ی خمیر نان

38 ) به چه دلیل سلول ها برای ذخیره ی انرژی گلوكز را انباشته نمی كنند؟

1- كم بودن انرژی گلوكز 2- تركیب آسان گلوكز با سایر مواد 3- حل شدن ضعیف گلوكز در آب 4- آسان بودن ورود گلوكز به میتوكندری


فصل پنجم

39) عارضه ی کرتینیسم ناشی از کمبود کدام است؟

1- ید 2- آهن 3- کلسیم 4- سدیم

40 ) نرم شدن بافت های گیاهی در اثر پختن ? ناشی از كدام مورد است؟

1- پاره شدن پوشش دانه های نشاسته 2- تغییر در لایه دیواره سلولی 3- حل شدن سلولز دیواره سلولی 4- حل شدن دانه های نشاسته در آب

41 ) در كدام نوع غذای گیاهی بالاترین درصد چربی وجود دارد؟

1- سویا 2- لوبیا 3- كلم 4- ذرت

42 ) كدام ماده ی غذایی خطر ابتلا به یبوست را كاهش می دهد؟

1- سلولز 2- تری گلیسرید 3- كلسترول 4- نشاسته

43 ) كمبود كدام ماده سبب می شود ماهیچه ها و شكم در اثر نفوذ آب متورم شوند؟

1- سدیم 2- كلسیم 3- پروتئین 4- نیاسین

44 ) كدام عارضه به كمبود یك ویتامین محلول در چربی مربوط است؟

1- عقب ماندگی ذهنی 2- خشك و ضخیم شدن قرنیه 3- ضعیف شده ماهیچه ها 4- سست شدن اتصال سلول ها

45 ) كمبود ریبوفلاوین سبب كدام یك می شود؟

1- ایجاد زخم در اطراف دهان 2- خونریزی داخلی 3- كاهش رشد بدن و سلامتی پوست 4- بروز بیماری پلاگر

46 ) گلوتامات مونوسدیم به عنوان........ به غذا اضافه شده و عارضه ی آن ............ است.

1- شیرین كننده – آسیب به كروموزوم ها 2- شیرین كننده – سردرد و تهوع 3- چاشنی – آسیب كروموزوم ها 4- چاشنی – سردرد و تهوع


فصل ششم

47) علت مرگ در هنگام وارد شدن خون نا آشنا به بدن چیست ؟

1- به هم چسبیدن گلبول های قرمز شخص دهنده 2- به هم چسبیدن گلبول های قرمز شخص گیرنده

3- بسته شدن مسیر رگ ها در شخص دهنده 4- موارد 1 و 3

48) گروه خونی شخصی که هر دو ماده ی ضد A و ضد B را در پلاسمای خود دارد چیست؟ 1- A 2- B 3- AB 4- O

49) خون شخصی با ماده ی ضد A و ضد B رسوب داده است گروه خونی او چیست؟ 1- A ?- B ?- AB ?- O

50 ) اگر در سلولی 32 کروموزومی تقسیم میوز انجام گیرد در هر یک از سلول های حاصل چند سانترومر وجود خواهد داشت؟

1- 32 2- 16 3- 8 4- صفر

51) در یک مولکول DNA مقدار باز T برابر 23 درصد است در این مولکول باز G معادل چند درصد خواهد بود؟

1- 46 درصد 2- 54 درصد 3- 27 درصد 4- 23 درصد

52) پس از تقسیم میوز در سلول اولیه (زاینده ) زن چند سلول جنسی ایجاد می شود؟ 1- 1 2- 2 3- 3 4- 4

53 ) انتقال اطلاعات توسط DNA چگونه انجام می شود؟

1- توسط ژن ها 2- توسط نوکلئوتیدها 3- با ساخته شدن پروتئین ها 4- توسط بازهای آلی

54 ) كدام دو گروه خونی فاقد ضد ماده ی B می باشند؟ 1- A و O 2- B و O 3- AB وA 4- B وAB

55 ) یك قطعه مولكول DNA دارای 20 A و 30 G است در این قطعه چند مولكول قندی وجود دارد؟ 1- 25 2- 50 3- 75 4- 100

56 ) در دوفرد دوقلوی همسان كدام دو مورد بسیار شبیه به هم هستند؟

1- وزن 2- هوش 3- نوع و مقدار DNA ?- مقدار پروتئین


فصل هفتم

57) مجموعه ی موجودات زنده و غیر زنده یک محیط که با هم در ارتباط اند چه نام دارد؟

1- اکولوژی 2- اکوسیستم 3- زنجیره ی غذایی 4- شبکه غذایی

58) کدام یک می تواند اولین حلقه ی یک زنجیره ی غذایی باشد؟

1- موش 2- ملخ 3- خورشید 4- لوبیا

59) در هرم تعداد افراد مصرف کننده به تدریج ...... و تعداد آن ها ...... می یابد.

1- بزرگتر ، کاهش 2- کوچکتر ، افزایش 3- بزرگتر ، افزایش 4- کوچکتر ، کاهش

60) کدام یک نقش اصلی را در پوسیدگی دارد؟

1- جانوران مردار خوار 2- میکروب ها 3- رطوبت 4- اکسیژن

61) در کدام روش نگهداری غذا آب میکروب ها با اسمز خارج می شود؟

1- نمک سود کردن 2- ترشی انداختن 3- حرارت دادن 4 - انجماد

62) در پاستوریزه کردن ، شیر را تا دمای ...... درجه سانتی گراد به مدت ...... گرم نگه می دارند.

1- 150 ، 15 ثانیه 2- 70 ، 15 دقیقه 3- 150 ، چند ثانیه 4- 70 ، 15 ثانیه

63) کدام یک از شرایط زیر از شرایط ضروری پوسیدگی برای برخی میکروب ها نیست؟

1- رطوبت کافی 2- دمای مناسب 3- وجود اکسیژن 4- عدم وجود ترکیبات شیمیایی

64)کدام صحیح است ؟

1- اولین حلقه ی هر زنجیره ی غذایی خورشید است . 2- در هر زنجیره ی غذایی فقط یک تولید کننده وجود دارد.

3- هر زنجیره ی غذایی حداکثر می تواند سه جاندار داشته باشد. 4- دومین حلقه ی زنجیره ی غذایی موجودی گوشتخوار است.

??) آمونیاك محصول واكنش روی كدام ماده است؟

1- اسید چرب 2- گلوكز 3- گلیكوژن 4- پروتئین

66 ) پدیده ی اسمز چگونه سبب مرگ میكروب ها می شود؟

1- با حل كردن دیواره ی سلولی 2- با ایجاد شرایط اسیدی 3- با خارج كردن آب از بدن میكروب 4- با زیاد كردن نمك در باكتری

67 ) كدام یك افزاینده ی نیترات خاك نیست؟

1- خون 2- پوست 3- اشك چشم 4- شیره ی معدی

68 ) تعریف تراكم در اكولوژی چیست؟

1- تعداد افراد یك گونه كه در یك زمان معین و در واحد حجم یا سطح زندگی می كنند. 2- تعداد افراد زنده ای كه در یك زمان معین در واحد حجم یا سطح زندگی می كنند. 3- نسبتی كه بین مجموعه افراد زنده یك اكوسیستم در یك زمان معین در واحد حجم یا سطح برقرار است. 4- نسبتی كه بین افراد گونه های یك اجتماع در یك زمان معین و در واحد سطح یا حجم برقرار است.

69 ) در اكوسیستم آب شیرین حذف كدام جاندار موجب نابودی سریع اكوسیستم می شود؟

1- اوگلنا(جلبك) 2- باكتری 3- قارچ 4- سخت پوستان كوچك


فصل هشتم


70 ) محل آسیب دیده در كدام بیماری با بقیه متفاوت است؟

1- تبخال 2- سرخك 3- آبله مرغان 4- هپاتیت

71 ) اینترفرون چه ماده ای است؟

1- پروتئین 2- لیپید 3- پلی ساكارید 4- اسید نوكلئیك

72 ) فرض كنید یك باكتری هر 30 دقیقه یك بار تقسیم می شود ? اگر تعداد باكتری حاصل از تقسیم پس از 5/1 ساعت 8000 باشد ? تعداد باكتری اولیه ی آن چقدر است؟

1- 10 2- 100 3- 1000 4- 800

73 ) كدام تولید كننده ی پادتن است؟

1- فاگوسیت 2- ساپروفیت 3- لنفوسیت 4- باكتری انگل

74 ) برای معالجه ی سرطان كدام روش كاربرد بیش تری دارد؟

1- شیمی در مانی 2- استفاده از آنتی بیوتیك ها 3- واكسیناسیون 4- پرتودرمانی


در زیر تست های دیگری از فصول مختلف کتاب می بینید:


?- تولید انرژی در سلول به عهده ی کدام اندامک است؟

1- ریبوزوم 2- لیزوزوم 3- هسته 4- میتوکندری

?- تقسیم هسته سلول به دو هسته ی همانند چه نام دارد؟

1- تومور 2- میتوز 3- میوز 4- کروماتید

?- کدام ماده ی خام فتوسنتز است؟

1- دی اکسید کربن 2- هیدرات کربن 3- اکسیژن 4- نیتروژن

?- رگبرگ چه نقشی دارد؟

1- فتوسنتز 2- تنفس 3- استحکام برگ 4- ذخیره مواد

?- کدام غذا ویتامین B2 ( ریبوفلاوین ) دارد؟

1- برنج 2- نان 3- تخم مرغ 4- پرتقال

?- کمبودکدام یک در بدن باعث ایجاد گواتر می شود؟

1- آهن 2- ید 3- سدیم 4- کلسیم

?- غذای گیاهی که پروتئین زیادی دارد کدام است؟

1- ذرت 2- کلم 3- برنج 4- سویا

?- مصرف زیادکدام یک باعث بالا رفتن فشار خون می شود.

1- کلسیم 2- نمک 3- شیر 4- گوشت

?- خوردن کدام یک از نرمی استخوان جلوگیری می کند.

1- ویتامین c 2- ویتامین B1 3- جگر ماهی 4- تخم مرغ

??- خوردن کدام یک باعث سلامتی گیاهخواران می شود.

1- شیر و تخم مرغ 2- گوشت و میوه 3- سیب زمینی 4- هویج

??- از تقسیم میوز در سلول اولیه نر چند سلول جنسی تولید می شود؟

1- دو 2- چهار 3- یک 4- هشت

??- نقش غده ی هیپوفیز در بدن چیست؟

1- تنظیم حرکات بدن 2- تنظیم رشد 3- وراثت 4- ایجاد تومور

??- کدام گروه خونی با سرم ضد A و سرم ضد B لخته می شود؟

1- A 2- B 3- AB 4- O

??- کدام مولکول توانایی همانند سازی دارد؟

1- DNA 2- پروتئین 3- گلوکز 4- لیپید

??- کدام سلول انسان 23 کروموزومی است؟

1- سلول تخم 2- سلول جنسی نر 3- گلبول قرمز 4- گلبول سفید

??- باکتری شوره زدا نیترات را به ..... تبدیل می کند.

1- آمونیاک 2- پروتئین 3- اوره 4- نیتروژن

??- کدام موجود در هرم انرژی سهم کمتری دارد؟

1- مار 2- موش 3- ذرت 4- عقاب

??- جانوران چه اثری بر CO2 هوا دارند؟

1- افزایش 2- کاهش 3- بی اثر 4- ابتدا کاهش و سپس افزایش

??- عامل اصلی پوسیدگی چیست؟

1- آنزیم های درون سلول 2- قارچ و باکتری 3- مردار خواران 4- رطوبت

??- کدام عامل باعث می شود که جسد جانور در گودال قیر نپوسد ؟

1- کمبود اکسیژن 2- کمبود رطوبت 3- وجود قیر 4- وجود نمک

??- کدام یک از این جانوران در محیط پر علف و داخل خاک زندگی می کنند؟

1- حلزون و کرم خاکی 2- عقاب و گنجشک 3- شته و کفشدوزک 4- گاو و گوسفند

??- آتش سوزی و دخالت انسان باعث چه می شود؟

1- پیچیدگی اکوسیستم 2- جنگل زدایی 3- حالت اوج 4- پیشرفت توالی

??- کدام بخش ویروس وارد سلول میزبان می شود؟

1- DNA 2- پروتئین 3- لیپید 4- قند

??- ویروس ایدز به کدام سلول حمله می کند؟

1- غده بزاقی 2- پوست 3- کبد 4- سفید خون

??- کدام باکتری ها مواد غذایی خود را از مواد بی جان به دست می آورند؟

1- انگل 2- مصرف کننده 3- بیماری زا 4- ساپروفیت

??- کدام بخش را همه ی باکتری ها ندارند؟

1- دیواره ی سلول 2- سیتوپلاسم 3- ماده وراثتی 4- کپسول

??- شایع ترین بیماری ویروسی انسان ها کدام است؟

1- سرماخوردگی 2- ایدز 3- هپاتیت 4- فلج اطفال

??- باکتری در شرایط نامساعد کدام را ایجاد می کند؟

1- کپسول 2- باکتری جدید 3- هاگ 4- آنزیم

??- کدام محافظ خوبی در برابر ورود میکروب ها به بدن است؟

1- خون 2- پوست 3- اشک 4- گلبول سفید

??- کدام در بدن پادتن می سازد؟

1- فاگوسیت 2- لنفوسیت 3- واکسن 4- آنتی بیوتیک 

() نظرات