تبلیغات
صلوات صلوات
 

اشتباهات زیست اول دبیرستان

نویسنده: AMIN0 BAGHERIAN

 

ص 12 – میتوکندری ها اندامک های نسبتا درشتی هستند که غشای دو لایه ای دارند.( دوغشا درست است.)

ص13- هسته بزرگترین اندامک درون سلول ها ست و پوششی دولایه ای آن را از سیتوپلاسم جدا می کند.(دو غشا باید باشد.)

ص 22- شکل(2-3) . (گلیکوژن دارای انشعاباتی بیش تر از نشاسته باید باشد.)

ص 45- ویتامین D (کلیسفرول) نیز برای سخت شدن استخوان ها ضروری است.( باید کلسیفرول باشد.)

ص48- جدول مربوط به سوال 5(2/1).

ص50- گلبول های قرمزشخص گیرنده به هم می چسبیدندولخته حاصل مسیر رگ ها را می بست. ( باید گلبول های قرمز وارد شده به شخص گیرنده باشد.)

ص50- A وB باعث تولید موادی به نام ضد Aو ضدB درسرم خون افرادی که گروه های خونی آن ها متفاوت است می شوند.( به جای سرم باید پلاسما باشد.)

ص 51- جدول(1-6) ماده موجود در سرم. و فعالیت همان صفحه: سوزنی را روی شعله نگهدارید تا قرمز و سپس سرد شود. ازاین سوزن برای سوراخ کردن پوست استفاده کنید. ( استفاده از لانست باید باشد.)

ص 61- شکل مربوط به سوال5. (کروموزوم های همتا باید هم اندازه کشیده می شد که در یکی این طور نیست.)

ص73- روش های سترون کردن شیر.در این مبحث پاستوریزه کردن یکی ازروش های استریلیزه کردن آمده است.( پاستوریزه کردن و استریلیزه کردن دو روش جداگانه اند.)

ص76-(شکل 12-7). (گیاهان چه در شب و چه در روز طی تنفس دی اکسید کربن آزاد می کنند.)

ص83- تعریف کنام( با توجه به تعریفی که در پیش دانشگاهی آمده است اشکال دارد.)

ص89- شکل ( 19-7). ص97- ویروس ها موجودات زنده بسیارکوچکی هستند( درص241 پیش دانشگاهی داریم : .....زیست شناسان آن ها را زنده نمی شمارند.) بالاخره دانش آموز بنده خدا می ماند که این مخلوقات از دیدگاه زیست شناسان عزیز زنده اند یاخیر!!!!!!

و باز هم به امید خدا در این باره خواهم نوشت. انشاءالله که از مراسم عزاداری امام حسین(ع) حداکثر بهره را ببریم. التماس دعا


دانش آموزان عزیزی که این اشتباهات را مطالعه می کنند بدانند که تا وقتی رسما غلط نامه ای توسط دبیرتان به شما نرسد و یا کتاب ها اصلاح نشوند همین مطالب کتاب ولو غلط برای شما ملاک در پاسخگویی سوالات امتحانی است.


 

() نظرات

 

سوالات تشریحی اول دبیرستان زیست و بهداشت

نویسنده: AMIN0 BAGHERIAN

 

?-الف) فرضیه چیست؟ ب) در روش علمی ، پس از مرحله ی فرضیه سازی كدام مرحله قرار دارد؟
2-الف) یك مثال از خطای شنوایی و یك مثال از خطای بینایی بنویسید. ب) پژوهش های علوم زیستی كاربردی به چه منظور انجام می شوند؟
3-الف) آیا می توان پاسخ همه ی پرسش های آدمی را با استفاده از روش علمی به دست آورد؟ چرا؟ ب) انواع تومور را نام ببرید.

4-الف ) میتوز را تعریف كنید. ب) اندام را تعریف كرده و یك مثال بزنید.
5-نقش هر یك از اندامك های ذیل چیست؟

میتوكندری : شبكه آندوپلاسمی:

كلروپلاست: لیزوزوم:
6-گاو جانداری 60 كروموزومی است . اگر در سلول پوست گاو تقسیم میتوز صورت گیرد ، به سؤالات پاسخ دهید:
الف) تعداد كروموزوم ها در هر یك از سلول های دختر حاصل ( ) ب) تعداد سانترومرها در سلول در مرحله ی
سوم میتوز( ) ج) تعداد كروماتیدها در سلول در مرحله ی اول تقسیم( ) د) تعداد سلول های حاصل از

سه بار تقسیم میتوز( )
7-شكل یك سلول گیاهی را رسم كرده و چهار بخش اساسی آن را نام گذاری كنید.

8-چهار نوع مهم مواد آلی بدن جانداران كدامند؟
9-الف)وظیفه ی پروتئین هموگلوبین چیست؟ ب) محلول ید دار لوگول برای شناسایی كدام ماده مورد استفاده قرار می گیرد؟

ج) از ویتامین های محلول در چربی دو مثال بزنید.
10- دو ماده ی خام مورد استفاده در فتوسنتز و دو محصولی كه مستقیماً دراین فرآیند تولید می شود را نام ببرید.
11- برای هر یك از موارد ذیل دو نقش بنویسید:

كوتیكول: رگبرگ:

12-الف) فتوسنتز كنندگان اصلی كره ی زمین كدام اند؟ چرا ؟ ب) نشاسته معمولاً دركدام اندامك گیاهی ذخیره می شود؟

13- از ویژگی هایی كه برگ را برای انجام فتوسنتز مناسب می سازد ، چهار مورد را نام ببرید.

14- دو تفاوت بین چربی های گیاهی و چر بی های جانوری بنویسید.

15- آنمی چیست ؟ این بیماری چگونه ایجاد می شود و چه علایمی دارد؟

16- برای كلسیم دو نقش و دو منبع ذكر كنید.

17- بیماری های كمبود ویتامینی در چه قسمت هایی از جهان و در چه افرادی شیوع بیش تری دارد؟

18- علت هر یك از عوارض زیر را بنویسید:

كواشیوركور: رسوب كلسیم در جگر:

اسكوروی: گزروفتالمی:

كرتینیسم: گرفتگی ماهیچه ها:

19- سرعت یك واكنش آنزیمی را در دماهای مختلف اندازه گیری و آن ها را در جدول زیر یادداشت كرده ایم . نموداری از داده های جدول رسم و آن را تفسیر كنید.

دما سرعت واكنش

(درجه سانتی گراد) ( میلی گرم محصول در دقیقه)

5 4

20 15

30 30

45 37

50 20

55 6نمونه سوالی از اردیبهشت?-دلیل انباشتگی ویتامین D در روغن جگر ماهی چیست ؟

2-كنام وگونه ی شاخص را تعریف كنید؟
3-دو عامل از عوامل تغییر دهنده ی اكوسیستم در اوج را بنوسید. گونه غالب را با ذكر یك مثال تعریف كنید.
4-مسئول شمارش كرم های خاكی در یك هكتار زمین شده اید برای این منظور چه می كنید؟توضیح دهید.
5-عوامل تغییر دهنده ی افراد جمعیت را نام ببرید.
6- الف) درشهری یك میلیون نفری با نسبت رشد جمعیت 8/1 درصد ، پس از یك سال چه تعداد به جمعیت افزوده خواهد شد؟(با محاسبه) ب) از عوامل فرسایش خاك دو مورد را نام ببرید.
7-الف) دلیل بیم بحران انرژی در آینده ی نزدیك چیست؟ ب) رقابت را با ذكر یك مثال تعریف كنید.
8-مواد خام و محصولات فتوسنتز كدامند؟
9-انواع بازهای آلی را نام ببرید.

10-هر یك از وظایف زیر بر عهده ی كدام اندامك سلولی است:

آزاد كردن انرژی مواد ذخیره ی آب و مواد محلول در آب

ترشح مواد به خارج سلول تجزیه ی مواد

نمونه سوال از خرداد

?- صحیح یا غلط بودن هر یك از سوالات زیر را مشخص نمایید.5/1 نمره
الف- بیشترین مقدار فتوسنتز در سلولهای برگ انجام می گیرد.
ب- كمبود سدیم سبب راشیتیسم میشود.
ج- گروه خونی AB دارای آنتی ژنA و B می باشد.
د- دومین حلقه در زنجیره غذایی یك گیاهخوار است.
ه- ویروسها ساده ترین موجودات با ساختار سلولی هستتند.
و- اولین خط دفاعی بدن گلبولهای سفید هستند
2-منا سب ترین گزینه را انتخاب نمایید:5/1 نمره
2-منا سب ترین گزینه را انتخاب نمایید:5/1 نمره
الف- پروتئین سازی توسط كدام اندامك انجام میگیرد؟1- لیزوزوم 2- میتوكندری 3- گلژی 4- ریبوزوم
1- لیزوزوم 2- میتوكندری 3- گلژی 4- ریبوزوم
ب- فرآورده های فتوسنتزی عبارتند از:1- اكسیژن و دی اكسید كربن 2- آب و اكسیژن 3- گلوكز و اكسیژن 4- آب و دی اكسید كربن
1- اكسیژن و دی اكسید كربن 2- آب و اكسیژن 3- گلوكز و اكسیژن 4- آب و دی اكسید كربن
ج- كدامیك برای انعقاد خون لازم است؟1- ویتامین -2Aكلسیم 3- آهن 4- ویتامین B
1- ویتامین -2Aكلسیم 3- آهن 4- ویتامین B
د- كدام هیدرات كربن یك پلی سا كارید محسوب میشود؟1- فروكتوز 2- گلوكز 3- ساكارز 4- گلیكوژن
1- فروكتوز 2- گلوكز 3- ساكارز 4- گلیكوژن
ه- كدام یك فقط با میكروسكپ الكترونی دیده میشود؟1-سلول گیاهی 2- ویروس 3- باكتری 4- سلول جانوری
1-سلول گیاهی 2- ویروس 3- باكتری 4- سلول جانوری
و- خرگوش در كدام حلقه از زنجیره غذایی قرار میگیرد؟1-اول 2- دوم 3- سوم 4- تفاوتی نمی كند.
1-اول 2- دوم 3- سوم 4- تفاوتی نمی كند.
3-جای خالی را با كلمات مناسب پر كنید.5/1 نمره
3-جای خالی را با كلمات مناسب پر كنید.5/1 نمره
الف- یكی از عناصر كم مصرف بدن عنصر……….است كه برای ساختن هورمون تیروكسین لازم می باشد.
ب- از هر سلول مادر در تقسیم میتوز تعداد…………سلول ایجاد میشود.
ج- در ساختار كروماتین ملكولهای…………و ………..وجود دارد.
د- آزاد كردن انرژی مواد توسط اندامك …………….انجام میگیرد.
ه- ویروس هپاتیت به سلولهای ………….انسان آسیب می رساند.4- علوم زیستی چیست؟5/0

4- علوم زیستی چیست؟5/05- دو وظیفه دیواره سلولی چیست؟5/0
5- دو وظیفه دیواره سلولی چیست؟5/06- دلایل فرسایش خاك چیست؟ (دو مورد)5/0
6- دلایل فرسایش خاك چیست؟ (دو مورد)5/07- تفاوت اپیدرم را با سلول نگهبان روزنه بنویسید. 5/0
7- تفاوت اپیدرم را با سلول نگهبان روزنه بنویسید. 5/08- الف- كدام گروه خونی دارای هر دو آنتی كر A و B در سرم خون است؟ 5/0
8- الف- كدام گروه خونی دارای هر دو آنتی كر A و B در سرم خون است؟ 5/0
ب- كدام گروه خونی دارای هر دو آنتی ژن A و B می باشد؟
9-نوع و نحوه ی قرار گرفتن بازهای آلی در دو رشته ی متقا بل یك مولكول DNA چگونه است؟110- هر یك از بیماریهای زیر مربوط به كمبود كدام ماده یا ویتامین است؟ 1
10- هر یك از بیماریهای زیر مربوط به كمبود كدام ماده یا ویتامین است؟ 1
الف- كواشیوركور ب- گواتر ج- بری بری د- گزروفتا لمی11-زنجیره غذایی چیست؟ چرا بیشتر روابط غذایی موجودات زنده بصورت شبكه غذایی میباشد؟ 1
11-زنجیره غذایی چیست؟ چرا بیشتر روابط غذایی موجودات زنده بصورت شبكه غذایی میباشد؟ 112-هر یك از صفات نامبرده محیطی هستند یا وراثتی ؟یا تحت تاثیر هر دو؟ 1
12-هر یك از صفات نامبرده محیطی هستند یا وراثتی ؟یا تحت تاثیر هر دو؟ 1
الف- گروه خونی ب- رنگ پوست ج- اندازه قد د- نحوه ی تكلم13-با توجه به شكل مقابل پاسخ دهید: 1
13-با توجه به شكل مقابل پاسخ دهید: 1
الف- نوع تقسیم چیست؟
ب- تعداد كروموزومها در طی تقسیم چه تغییری یافته است؟
ج- این تقسیم در فرد نر است یا ماده؟ چرا؟14- اكوسیستم چیست؟ یك مثال بزنید. 1
14- اكوسیستم چیست؟ یك مثال بزنید. 115-هر یك از بیماریهای ویروسی نامبرده به كدام بخش از بدن آسیب می رساند؟ 1
15-هر یك از بیماریهای ویروسی نامبرده به كدام بخش از بدن آسیب می رساند؟ 1
الف- اوریون ب- فلج اطفال ج- ایدز د- سرما خوردگی16-طرح زیر چرخه ی نیتروژن را نشان میدهد. شماره های 1 تا 4 هر یك بیانگر كدام گروه از باكتریهای خاك هستند؟ نام ببرید. 1
16-طرح زیر چرخه ی نیتروژن را نشان میدهد. شماره های 1 تا 4 هر یك بیانگر كدام گروه از باكتریهای خاك هستند؟ نام ببرید. 117-نحوه ی تولید مثل باكتری ها را نوشته ,چرا معمولا" تعداد باكتریها از حد معینی بیشتر نمی شود؟ 1
17-نحوه ی تولید مثل باكتری ها را نوشته ,چرا معمولا" تعداد باكتریها از حد معینی بیشتر نمی شود؟ 118-نحوه ی تغذیه باكتری های ساپروفیت و باكتری های انگل چگونه است؟ 1
18-نحوه ی تغذیه باكتری های ساپروفیت و باكتری های انگل چگونه است؟ 119-الف- شرایط لازم برای پوسیدگی كدامند؟( 4مورد) 5/1
19-الف- شرایط لازم برای پوسیدگی كدامند؟( 4مورد) 5/1
ب- به چه دلیل هنگام تهیه كود گیاهی ,كمی آهك به آن اضافه می كنند؟20- الف- تراكم جمعیت را تعریف كنید. 5/1
20- الف- تراكم جمعیت را تعریف كنید. 5/1
ب- عوامل موثر بر تغییر جمعیت را نام ببرید. (4 مورد)

نمونه سوال از خرداد

1- آیا می توان پاسخ همه ی پرسش های آدمی را با استفاده از روش علمی به دست آورد؟ چرا؟ اگر مقداری آب لیمو را روی سفیده ی تخم مرغ و شیر بریزیم چه می شود؟

2- گاو جانداری 60 کروموزومی است ، اگر در سلول های پوست گاو تقسیم میتوز صورت گیرد به سوالات پاسخ دهید:

تعداد کروموزوم ها در هر یک از سلول های دختر حاصل؟- تعداد سانترومرها در سلول در مرحله ی سوم میتوز؟ – تعداد کروماتید ها در سلول در مرحله ی اول تقسیم؟ – تعداد سلول های حاصل از سه بار تقسیم میتوز؟

3- از ویژگی هایی که برگ را برای فتوسنتز مناسب می سازد چهار مورد را نام ببرید.

4- برای هر کدام یک نقش بنویسید: تیروکسین – کلسیم – اسید آسکوربیک – آهن

5- از گلوتامات مونوسدیم و سیکلامات ها در چه مواردی استفاده می شود و زیان استفاده از هر یک چیست؟

6- اسب 64 کروموزوم و الاغ 62 کروموزوم دارد ، تعداد کروموزوم های بچه قاطری که از جفت گیری آن ها به وجود می آید را محاسبه کنید.

7- برای تعین گروه خونی خود فقط سرم ضدB در اختیار دارید و خون شما با آن لخته شده است ، خون شما از چه گروه یا گروه هایی باید باشد؟ کدام گروه خونی دهنده ی عمومی و کدام گیرنده ی عمومی است؟

8- اگر در یک رشته مولکول DNA باز آلی G برابر 16 درصد و در رشته ی دیگر همان مولکول باز آلی G برابر24 درصد باشد ، چند درصد این مولکول باز آلی A خواهد بود؟(جواب با محاسبه)

9- اکوسیستم و هرم تعداد را تعریف کنید.

10- DNA دستور ساخته شدن چه موادی را صادر می کند و چگونه پیام هایش به سیتوپلاسم می رسد؟ لقاح چیست و نتیجه ی آن ایجاد چه سلولی است؟

11- پوسیدگی چیست؟ سه عامل مهم که در آن نقش دارند کدامند؟

12- چهار روش برای نگهداری غذاها نام ببرید.

13- به سوالات پاسخ دهید: نام باکتری های تبدیل کننده ی آمونیاک به نیترات؟ - نام باکتری های تبدیل کننده ی نیترات به نیتروژن هوا ؟ - نام عمل تبدیل نیتروژن هوا به پروتئین ؟ - نام عمل تبدیل دی اکسید کربن هوا به ترکیبات کربن دار در گیاهان؟

14- توالی را تعریف کرده و مثالی برای آن ذکر کنید. بازده تبدیل انرژی چیست و حداکثر چقدر است؟

15- اگر در جمعیتی بیست میلیون نفری نسبت رشد سه درصد باشد ، چه تعداد بر افراد جمعیت پس از یک سال افزوده خواهد شد؟ ( بامحاسبه) – اگر تراکم نوعی پرنده در جنگل 200 پرنده در هر کیلومتر مربع و مساحت این جنگل 400 کیلومتر مربع باشد ، تعداد کل پرندگان جنگل چقدر خواهد بود؟(بافرمول)

16- دو مورد از مشکلات ناشی از جمعیت زیاد و دو مورد از راه های آلودگی آب ها را بنویسید.

17- چگونگی دفاع بدن در مقابله با ویروس ها را به اختصار توضیح دهید.

18- دو گروه اصلی گلبول های سفید را نام برده و نقش هر یک را بنویسید.

19- اگر یک باکتری هر 20 دقیقه یک بار تقسیم شود پس از دو ساعت از سه باکتری چند باکتری حاصل می شود؟(بامحاسبه) تفاوت باکتری ساپروفیت با انگل چیست؟

20- نام قسمت های خواسته شده در شکل مقابل را بنویسید.(شکل باکتری رسم شده بوده است.)سوالات خردادماه84


1
اولین و آخرین مرحله ی روش علمی را بنویسید.

2
گلیکوژن در چه قسمت هایی از بدن آدمی به مقدار فراوان وجود دارد؟

3
هر کدام از وقایع زیر مربوط به کدام مرحله ی میتوز است:

قرار گیری کروموزوم ها در میان سلول ( ) تقسیم سیتوپلاسم و ایجاد دو سلول دختر ( )

مشخص شدن کروموزوم ها ( ) جدایی کروماتیدهای هر کروموزوم ( )

4
رگبرگ ها چه کارهایی را بر عهده دارند و شامل چه آوندهایی هستند؟

5
هر یک از وظایف زیر مربوط به چه ویتامین یا ماده ی معدنی است؟

بینایی( ) انتقال اکسیژن ( )

انتقال پیام های عصبی ( ) چسباندن سلول ها به هم ( )

6
منظور از الیاف چیست؟ یک فایده و یک منبع برای آن بنویسید.7
الف) علت مرگ در هنگام وارد شدن خون نا آشنا به بدن چیست؟ ب) لقاح را تعریف کنید.
8
در بخشی از یک مولکول DNA تعداد باز آلی A برابر 700 و تعداد باز آلیG برابر 200 است . در این بخش از مولکول DNA چه تعداد قند وجود خواهد داشت؟ (با محاسبه)


9
تقسیم میوز را تعریف کرده و بنویسید در چه اندام هایی و به چه منظور انجام می شود؟
10
الف) هورمون رشد از چه غده ای ترشح می شود و بر کجا تأثیر می گذارد؟ ب) غده ی ترشح کننده ی هورمون رشد در کجا واقع است؟

11
زنجیره ی غذایی را تعریف و برای آن یک مثال بیاورید.


12
چهار مورد از شرایط لازم برای تهیه ی کود گیاهی را بنویسید.

13
از روش های نگهداری غذا چهارمورد را نام ببرید.14
پاستوریزه کردن شیر چگونه صورت می گیرد ؟ یک فایده و یک عیب برای این روش بنویسید.
15
بازده تبدیل انرژی را تعریف کرده و مقدار آن را در گندم و نیشکر بنویسید.16
برای شمارش گلبول های قرمز خون از چه روشی استفاده می شود؟ نحوه ی عمل را مختصراً توضیح دهید.17
ازدیاد جمعیت بر بخش آموزش و پرورش و بهداشت و درمان کشور چه اثری می تواند داشته باشد؟ برای هر یک دو مورد بنویسید.


18
نوعی باکتری هر 20 دقیقه یک بار تولید مثل می کند ، اگر 100 باکتری در ابتدا وجود داشته باشد پس از دو ساعت از آن ها چند باکتری ایجاد خواهد شد؟ ( با محاسبه )


19
دو مورد استفاده برای ویروس نوشته و بیان کنید هر کدام از چه راهی صورت می گیرد؟
20
الف) آنتی بیوتیک ها توسط چه جاندارانی ساخته می شوند؟ ب) یک آنتی بیوتیک مثال بزنید. ج) برای معالجه ی سرطان از چه روشی استفاده می شود؟
21
شکل های زیر مربوط به چرخه ی زندگی ویروس است ، آن ها را به ترتیبی که اتفاق می افتند شماره گذاری کنید. 

() نظرات

 

علوم زیست و بهداشت اول دبیرستان نمونه سوالات

نویسنده: AMIN0 BAGHERIAN

 

1)در تفکر علمی آدمی برای یافتن پاسخ پرسش های خود از کدام استفاده می کند؟

1- خرافات 2- حدس و گمان 3- جادوگری 4- واقعیت ها و منطق

2) چهارمین مرحله ی روش علمی کدام است؟

1- آزمایش فرضیه 2- جمع آوری اطلاعات 3- فرضیه سازی 4- نظریه سازی?) پژوهش های علوم زیستی پایه ای به چه منظوری صورت می گیرد؟


1- شناخت قوانین حاکم بر پدیده های زیستی 2- زندگی بهتر

3- به دست آوردن گیاهان و جانورانی با بازدهی بیش تر 4- استفاده ی انسان از پدیده های زیستی

?) چگونگی رشد سلول تخم لوبیا تا تشكیل دانه لوبیا جزو كدام شاخه زیست شناسی است؟

1- بافت شناسی 2- تكامل 3- رویان شناسی 4- ژنتیك

فصل دوم


?) این نتیجه گیری که : پیکر همه ی گیاهان از سلول ساخته شده است از کیست؟

1- ردی 2- شوان 3- شلایدن 4- فیرخو

6) بزرگ ترین اندامک درون سلول ها کدام است؟

1- میتوکندری 2- هسته 3- دستگاه گلژی 4- ریبوزوم

7) نقش لیزوزوم ها در سلول چیست؟

1- پروتئین سازی 2- آزادکردن انرژی مواد 3- تجزیه و گوارش مواد 4- ترشح مواد

8) کدام یک از نقش های غشای پلاسمایی است؟

1- استحکام 2- شناسایی بعضی مواد موجود در محیط 3- شکل دادن به سلول 4- نداشتن نفوذ پذیری انتخابی

9) کدام اندامک سلولی ذکر شده دو غشا دارد؟

1- ریبوزوم 2- واکوئل 3- میتوکندری 4- لیزوزوم

10) فعالیت های سلول در کنترل کدام است؟

1- هسته 2- هستک 3- سیتوپلاسم 4- DNA

11) تعداد سانترومرها در هسته ی سلول آدمی چقدر است؟

1- 46 2- 23 3- 92 4- یک

12) چند بافت که هماهنگ با هم وظیفه ی خاصی را انجام می دهند تشکیل کدام را می دهند؟

1- اندام 2- اندامک 3- دستگاه 4- بدن

13) اگر در سلولی 20 کروموزومی تقسیم میتوز صورت گرفته باشد در سلول های دختر حاصل هر کروموزوم چند کروماتید خواهد داشت؟ 1- دو 2- 20 3- 40 4- یک

14) قرار گیری کروموزوم ها در استوای سلول در کدام مرحله میتوز است؟

1- 1 2- 2 3- 3 4- 4

15) در نهایت چگونه توموری بدخیم باعث اختلال در بدن می شود؟

1- باکنده شدن سلول ها از جای خود 2- در اثر ازدیاد تومورها 3- با برده شدن سلول ها به بافت های دیگر 4- با تقسیم مکرر سلول ها

16) نیم سانتی متر چند میکرون است ؟ 1- 500 2- 5000 3- 50000 4- 500000

17) در سلول پوست آدمی کدام یک وجود ندارد؟ 1- غشای سلول 2- کلروپلاست 3- میتوکندری 4- هسته

18) غشای هسته در چه مرحله یا مراحلی از تقسیم میتوز وجود دارد؟

1- اول و سوم 2- دوم و سوم 3- دوم و چهارم 4- اول و چهارم

19) کدام یک دارای مواد تجزیه کننده است؟ 1- ریبوزوم 2- میتوکندری 3- دستگاه گلژی 4- لیزوزوم

20) کدام متعلق به دستگاه گوارش نیست؟

1- کبد 2- معده 3- کلیه 4- پانکراس

21)کدام اندامک سلولی در آزاد کردن انرژی مواد دخالت دارد؟

1- ریبوزوم 2- شبکه آندوپلاسمی 3- میتوکندری 4- واکوئل

22 ) جدا شدن کروماتیدهای هر کروموزوم در کدام مرحله ی میتوز صورت می گیرد؟

1- 4 2- 3 3- 2 4- 1

23) كدام یك در هر نوع سلولی وجود دارد؟

1- هسته 2- ریبوزوم 3- شبكه آندوپلاسمی 4- میتوكندری

24) كدام فاقد دیواره سلولی است؟

1- سلول بزرگ گندم 2- سلول باكتری شوره زدا 3- سلول پیكر قارچ 4- سلول های استخوانی

25 ) سلول ماهیچه ای و سلول ریشه هویج فاقد كدام اندامك هستند؟

1- میتوكندری 2- كلروپلاست 3- دیواره سلولی 4- هسته

26 ) در طی تقسیم میتوز هنگامی كه كروموزوم ها در وسط سلول قرار می گیرند ، یك سلول آدمی دارای چند كروماتید است؟

1- 23 2- 46 3- 92 4- 184


فصل سوم


27) در کدام یک به ترتیب یک ماده ی آلی و یک ماده ی معدنی ذکر شده است؟

1- دی اکسید کربن ، آب 2- کلرید سدیم ، لیپید 3- پروتئین ، اکسیژن 4- فسفات ها ، اکسیژن

28) واحد سازنده ی گلیکوژن کدام است؟ 1- اسید آمینه 2- تری گلیسرید 3- گلیسرول 4- گلوکز

29) اتم های تشكیل دهنده ی كدام یك با بقیه متفاوت است؟

1- پنبه 2- روغن 3- هموگلوبین 4- گلیكوژن

30 ) ساختمان كدام دو ماده شبیه هم است؟

1- ساكارز و نشاسته 2- ساكارز و سلولز 3- گلیكوژن و نشاسته 4- گلیكوژن و سلولز

31 ) محلول لوگل در كدام آزمایش مصرف می شود؟

1- اندازه گیری سرعت سوختن قندها در بدن جانوران 2- اندازه گیری سرعت انتقال اكسیژن در خون 3- اندازه گیری شدت فتوسنتز در گیاهان 4- اندازه گیری میزان ذخایر كبدی

32 ) تغییرات سرعت واكنش آنزیمی طی تغییرات دما از 10 تا 60 درجه به ترتیب چگونه است؟

1- افزایش – ثابت 2- ثابت – كاهش 3- افزایش – كاهش 4- كاهش – افزایش

پرسشهای چهار گزینه ای علوم زیستی و بهداشت درس 2و3

1.بهترین مرحله جهت مشاهده کروموزومها توسط میکروسکوپ نوری کدام است؟

الف) پروفاز ب) متافاز ج) آنافاز د) تلوفاز


2.در تقسیم میتوز کروماتیدها تا انتهای کدام مرحله به سانترومر چسبیده باقی می مانند؟

الف) پروفاز ب) تلوفاز ج)آنا فاز د) متافاز


3.یک سلول پوست انسان پس از 10 تقسیم متوالی به ترتیب چند کروموزوم دارد و به چند سلول تقسیم می شود؟

الف)23-512 ب) 46- 512 ج) 23-1024 د)46- 1024


4.ساده ترین مولکولهای زیستی .................... هستند که از عناصر ساختمانی شبیه ................. هستند.

الف) چربیها- اسیدهای نوکلئیک ب) اسیدهای نوکلئیک – چربیها

ج)هیدراتهای کربن – چربیها د)چربیها – هیدراتهای کربن


5.در جانداران تک سلولی عامل اصلی تعیین کننده شکل اصلی سلول کدام است؟

الف) نیروهای مکانیکی وارد بر آن ب)وراثت

ج) کاری که سلول انجام می دهد د) محیط


6.در یک سلول زنده کدامیک از مواد آلی بیشتر است؟

الف) اسیدهای هسته ای ب) پروتئین ها ج) چربیها د)هیدراتهای کربن


7.پلی ساکارید ساختاری سلولهای گیاهی چه نام دارد ؟

الف) نشاسته ب) گلیکوژن ج) سلولز د) کیتین


8. کدامیک از مونومرهای یکسان ساخته شده است ؟

الف) مالتوز- نشاسته ب) لاکتوز - سلولز ج) ساکارز - مالتوز د) لاکتوز- ساکارز


9. ویژگی های زیر مربوط به کدام اندامک سلولی می باشد ؟

(( دارا بودن غشای دولایه- دارا بودن ماده زمینه- کنترل فعالیتهای سلول ))

الف) میتوکندری ب) هسته ج) دستگاه گلژی د) شبکه اندو پلاسمی


10.کدامیک فاقد دیواره سلولی است؟

الف) سلول برگ چنار ب) سلول باکتری سل ج) سلول پیکر قارچ د)سلولهای استخوانی11.کدام اندامک غشاء ندارد؟

الف) شبکه اندوپلاسمی ب) ریبوزوم ج) لیزوزوم د) دستگاه گلژی


12. سانترومر چیست؟

الف) بخش میانی هر کروموزوم ب) محل اتصال دو کروماتید به یکدیگر

ج) بخش انتهایی هر کروموزوم د) محل اتصال دو کروموزوم به یکدیگر


13.شاخص ترین ویژگی سلولهای سرطانی چیست ؟

الف) اندازه بزرگ ب) هسته کوچک ج) تقسیم سلولی شدید د) کروموزومهای معیوب


14.منشا انرژی برای جاندارانی که توانایی انجام فتوسنتزرا ندارند ، کدام ماده است؟

الف) گلیکوژن ب)گلوکز ج) سلولز د) نشاسته


15. کدام هیدرات کربن پس از تجزیه ، گلوکز و فروکتوز تولید می کند؟

الف) گلیکوژن ب) نشاسته ج)ساکارز د) سلولز


16.فراوانترین هیدرات کربن طبیعت چه نام دارد ؟

الف)ساکارز ب)سلولز ج)نشاسته د) گلیکوژن


17.کدام عبارت نادرست است؟

الف) همه آنزیمها پروتئینی هستند و به طور اختصاصی عمل می کنند.

ب) سیانید ، در انجام فعالیت آنزیمی نقش بازدارنده دارد.

ج) ساختار مولکولی آنزیم ، پس از انجام واکنش تغییر نمی کند.

د) انجام واکنشهای آنزیمی بدون دخالت آنزیمها امکان پذیر نیست.


18.کدامیک از ساختارهای زیر در عمل ذخیره مواد نقشی ندارد؟

الف) دستگاه گلژی ب )لیزوزوم ج)کلروپلاستها د)واکوئل


19. قطر نوعی سلول ، 20 میکرومتر است. برای ساختن خطی فرضی به طول 1 سانتی متر چند عدد از این سلولها لازم است ؟

الف ) 500 ب) 50 ج)5000 د) 1000


20.با توجه به نقشه کروموزومی انسان کدام گزینه صحیح است؟

الف)به بزرگترین کروموزوم شماره 1 تعلق می گیرد.

ب) محل سانترومرها در کروموزومهای مختلف یکسان است.

ج) تعیین جنسیت در انسان به عهده کروموزوم x است.

د)کروموزومها در 7 دسته مرتب شده اند.21.کدام گزینه صحیح نیست ؟

الف) واکنشهای شیمیایی اساسی فقط درون سلولها انجام پذیر است.

ب)هر سلول فقط از تقسیم سلولهای دیگر بوجود می آید.

ج)سازمان یافتگی هم در ساختار سلولی و هم در ساختار شیمیایی موجودات زنده وجود دارد.

د) برخی از سلولهای تخصص یافته قدرت تقسیم ندارند.


22. آنزیمی در دمای 5 درجه سانتی گراد نگهداری می شود.اگر دمای محیط را تا 25 درجه سانتی گراد افزایش دهیم در آنصورت:

الف) ساختار پروتئینی آنزیم به طورکامل تخریب می شود. ب) فعالیت آنزیم تشدید می شود.

ج) در سرعت فعالیت آنزیمی تاثیری ندارد. د) ساختار پروتئینی آنزیم آسیب می بیند.


23.تقسیم سیتوپلاسم چه موقع رخ می دهد؟

الف) قبل ازتقسیم هسته ب) پس از تقسیم هسته ج) اواخر تقسیم هسته د) بطور مجزا و مستقل از هسته


24.اولین سطح سازمان بندی چه نام دارد؟

الف) سلول ب) اندامک ج) اتم د)مولکول


25.در سلولهای ماهیچه ای کدام ساختار گسترش بیشتری دارد ؟

الف) لیزوزوم ب) دستگاه گلژی ج) میتوکندری د) اسکلت سلولی


26. کدام ویژگی سبب می شد تا قارچها را در گذشته جزء گیاهان طبقه بندی کنند؟

الف) دارا بودن دیواره سلولی ب) دارا بودن غشای سلولی ج) دارا بودن کلروپلاست د) نوع قند ذخیره ای


27.ترکیب اصلی سیتوپلاسم چیست؟

الف) آب و مواد معدنی ب) آب و پروتئین ج)املاح معدنی و لیپید د)لیپید و پروتئین


28.یک مولکول تری گلیسرید از چه اجزایی تشکیل شده است؟

الف)یک اسیدچرب و دو گلیسرول ب) سه گلیسرول و یک اسید چرب

ج) یک گلیسرول ودو اسید چرب د) یک گلیسرول وسه اسید چرب


29.کدامیک دارای 12 کربن است؟

الف) لاکتوز ب) گلیکوژن ج) گلوکز د) گالاکتوز


30.حل کردن کدام ماده در آب ساده تر است؟

الف) ساکارز ب)فروکتوز ج)نشاسته د)گلیکوژن


فصل چهارم

33) گیاهان برای ساختن کدام یک به نیتروژن نیاز دارند؟

1- هیدرات کربن 2- لیپید 3- سلولز 4- پروتئین

34 ) نشاسته در كدام قسمت سلول ها ذخیره می شود؟

1- كلروپلاست 2- واكوئل 3- دیواره سلولی 4- دستگاه گلژی

35 ) دلیل سبز شدن سیب زمینی در انبار چیست؟

1- افزایش درجه حرارت 2- رشد كردن سیب زمینی 3- برخورد نور به سیب زمینی 4- مرطوب بودن شرایط محیط

36 ) در كدام شرایط كلروفیل تشكیل نمی شود؟

1- سرما 2- كاهش غلظت CO2 3- نبودن نور 4- زیادی اكسیژن

37 ) كدام یك تولید كننده است؟

1- علف هرز 2- زنبور عسل 3- گاو 4- قارچ سازنده ی خمیر نان

38 ) به چه دلیل سلول ها برای ذخیره ی انرژی گلوكز را انباشته نمی كنند؟

1- كم بودن انرژی گلوكز 2- تركیب آسان گلوكز با سایر مواد 3- حل شدن ضعیف گلوكز در آب 4- آسان بودن ورود گلوكز به میتوكندری


فصل پنجم

39) عارضه ی کرتینیسم ناشی از کمبود کدام است؟

1- ید 2- آهن 3- کلسیم 4- سدیم

40 ) نرم شدن بافت های گیاهی در اثر پختن ? ناشی از كدام مورد است؟

1- پاره شدن پوشش دانه های نشاسته 2- تغییر در لایه دیواره سلولی 3- حل شدن سلولز دیواره سلولی 4- حل شدن دانه های نشاسته در آب

41 ) در كدام نوع غذای گیاهی بالاترین درصد چربی وجود دارد؟

1- سویا 2- لوبیا 3- كلم 4- ذرت

42 ) كدام ماده ی غذایی خطر ابتلا به یبوست را كاهش می دهد؟

1- سلولز 2- تری گلیسرید 3- كلسترول 4- نشاسته

43 ) كمبود كدام ماده سبب می شود ماهیچه ها و شكم در اثر نفوذ آب متورم شوند؟

1- سدیم 2- كلسیم 3- پروتئین 4- نیاسین

44 ) كدام عارضه به كمبود یك ویتامین محلول در چربی مربوط است؟

1- عقب ماندگی ذهنی 2- خشك و ضخیم شدن قرنیه 3- ضعیف شده ماهیچه ها 4- سست شدن اتصال سلول ها

45 ) كمبود ریبوفلاوین سبب كدام یك می شود؟

1- ایجاد زخم در اطراف دهان 2- خونریزی داخلی 3- كاهش رشد بدن و سلامتی پوست 4- بروز بیماری پلاگر

46 ) گلوتامات مونوسدیم به عنوان........ به غذا اضافه شده و عارضه ی آن ............ است.

1- شیرین كننده – آسیب به كروموزوم ها 2- شیرین كننده – سردرد و تهوع 3- چاشنی – آسیب كروموزوم ها 4- چاشنی – سردرد و تهوع


فصل ششم

47) علت مرگ در هنگام وارد شدن خون نا آشنا به بدن چیست ؟

1- به هم چسبیدن گلبول های قرمز شخص دهنده 2- به هم چسبیدن گلبول های قرمز شخص گیرنده

3- بسته شدن مسیر رگ ها در شخص دهنده 4- موارد 1 و 3

48) گروه خونی شخصی که هر دو ماده ی ضد A و ضد B را در پلاسمای خود دارد چیست؟ 1- A 2- B 3- AB 4- O

49) خون شخصی با ماده ی ضد A و ضد B رسوب داده است گروه خونی او چیست؟ 1- A ?- B ?- AB ?- O

50 ) اگر در سلولی 32 کروموزومی تقسیم میوز انجام گیرد در هر یک از سلول های حاصل چند سانترومر وجود خواهد داشت؟

1- 32 2- 16 3- 8 4- صفر

51) در یک مولکول DNA مقدار باز T برابر 23 درصد است در این مولکول باز G معادل چند درصد خواهد بود؟

1- 46 درصد 2- 54 درصد 3- 27 درصد 4- 23 درصد

52) پس از تقسیم میوز در سلول اولیه (زاینده ) زن چند سلول جنسی ایجاد می شود؟ 1- 1 2- 2 3- 3 4- 4

53 ) انتقال اطلاعات توسط DNA چگونه انجام می شود؟

1- توسط ژن ها 2- توسط نوکلئوتیدها 3- با ساخته شدن پروتئین ها 4- توسط بازهای آلی

54 ) كدام دو گروه خونی فاقد ضد ماده ی B می باشند؟ 1- A و O 2- B و O 3- AB وA 4- B وAB

55 ) یك قطعه مولكول DNA دارای 20 A و 30 G است در این قطعه چند مولكول قندی وجود دارد؟ 1- 25 2- 50 3- 75 4- 100

56 ) در دوفرد دوقلوی همسان كدام دو مورد بسیار شبیه به هم هستند؟

1- وزن 2- هوش 3- نوع و مقدار DNA ?- مقدار پروتئین


فصل هفتم

57) مجموعه ی موجودات زنده و غیر زنده یک محیط که با هم در ارتباط اند چه نام دارد؟

1- اکولوژی 2- اکوسیستم 3- زنجیره ی غذایی 4- شبکه غذایی

58) کدام یک می تواند اولین حلقه ی یک زنجیره ی غذایی باشد؟

1- موش 2- ملخ 3- خورشید 4- لوبیا

59) در هرم تعداد افراد مصرف کننده به تدریج ...... و تعداد آن ها ...... می یابد.

1- بزرگتر ، کاهش 2- کوچکتر ، افزایش 3- بزرگتر ، افزایش 4- کوچکتر ، کاهش

60) کدام یک نقش اصلی را در پوسیدگی دارد؟

1- جانوران مردار خوار 2- میکروب ها 3- رطوبت 4- اکسیژن

61) در کدام روش نگهداری غذا آب میکروب ها با اسمز خارج می شود؟

1- نمک سود کردن 2- ترشی انداختن 3- حرارت دادن 4 - انجماد

62) در پاستوریزه کردن ، شیر را تا دمای ...... درجه سانتی گراد به مدت ...... گرم نگه می دارند.

1- 150 ، 15 ثانیه 2- 70 ، 15 دقیقه 3- 150 ، چند ثانیه 4- 70 ، 15 ثانیه

63) کدام یک از شرایط زیر از شرایط ضروری پوسیدگی برای برخی میکروب ها نیست؟

1- رطوبت کافی 2- دمای مناسب 3- وجود اکسیژن 4- عدم وجود ترکیبات شیمیایی

64)کدام صحیح است ؟

1- اولین حلقه ی هر زنجیره ی غذایی خورشید است . 2- در هر زنجیره ی غذایی فقط یک تولید کننده وجود دارد.

3- هر زنجیره ی غذایی حداکثر می تواند سه جاندار داشته باشد. 4- دومین حلقه ی زنجیره ی غذایی موجودی گوشتخوار است.

??) آمونیاك محصول واكنش روی كدام ماده است؟

1- اسید چرب 2- گلوكز 3- گلیكوژن 4- پروتئین

66 ) پدیده ی اسمز چگونه سبب مرگ میكروب ها می شود؟

1- با حل كردن دیواره ی سلولی 2- با ایجاد شرایط اسیدی 3- با خارج كردن آب از بدن میكروب 4- با زیاد كردن نمك در باكتری

67 ) كدام یك افزاینده ی نیترات خاك نیست؟

1- خون 2- پوست 3- اشك چشم 4- شیره ی معدی

68 ) تعریف تراكم در اكولوژی چیست؟

1- تعداد افراد یك گونه كه در یك زمان معین و در واحد حجم یا سطح زندگی می كنند. 2- تعداد افراد زنده ای كه در یك زمان معین در واحد حجم یا سطح زندگی می كنند. 3- نسبتی كه بین مجموعه افراد زنده یك اكوسیستم در یك زمان معین در واحد حجم یا سطح برقرار است. 4- نسبتی كه بین افراد گونه های یك اجتماع در یك زمان معین و در واحد سطح یا حجم برقرار است.

69 ) در اكوسیستم آب شیرین حذف كدام جاندار موجب نابودی سریع اكوسیستم می شود؟

1- اوگلنا(جلبك) 2- باكتری 3- قارچ 4- سخت پوستان كوچك


فصل هشتم


70 ) محل آسیب دیده در كدام بیماری با بقیه متفاوت است؟

1- تبخال 2- سرخك 3- آبله مرغان 4- هپاتیت

71 ) اینترفرون چه ماده ای است؟

1- پروتئین 2- لیپید 3- پلی ساكارید 4- اسید نوكلئیك

72 ) فرض كنید یك باكتری هر 30 دقیقه یك بار تقسیم می شود ? اگر تعداد باكتری حاصل از تقسیم پس از 5/1 ساعت 8000 باشد ? تعداد باكتری اولیه ی آن چقدر است؟

1- 10 2- 100 3- 1000 4- 800

73 ) كدام تولید كننده ی پادتن است؟

1- فاگوسیت 2- ساپروفیت 3- لنفوسیت 4- باكتری انگل

74 ) برای معالجه ی سرطان كدام روش كاربرد بیش تری دارد؟

1- شیمی در مانی 2- استفاده از آنتی بیوتیك ها 3- واكسیناسیون 4- پرتودرمانی


در زیر تست های دیگری از فصول مختلف کتاب می بینید:


?- تولید انرژی در سلول به عهده ی کدام اندامک است؟

1- ریبوزوم 2- لیزوزوم 3- هسته 4- میتوکندری

?- تقسیم هسته سلول به دو هسته ی همانند چه نام دارد؟

1- تومور 2- میتوز 3- میوز 4- کروماتید

?- کدام ماده ی خام فتوسنتز است؟

1- دی اکسید کربن 2- هیدرات کربن 3- اکسیژن 4- نیتروژن

?- رگبرگ چه نقشی دارد؟

1- فتوسنتز 2- تنفس 3- استحکام برگ 4- ذخیره مواد

?- کدام غذا ویتامین B2 ( ریبوفلاوین ) دارد؟

1- برنج 2- نان 3- تخم مرغ 4- پرتقال

?- کمبودکدام یک در بدن باعث ایجاد گواتر می شود؟

1- آهن 2- ید 3- سدیم 4- کلسیم

?- غذای گیاهی که پروتئین زیادی دارد کدام است؟

1- ذرت 2- کلم 3- برنج 4- سویا

?- مصرف زیادکدام یک باعث بالا رفتن فشار خون می شود.

1- کلسیم 2- نمک 3- شیر 4- گوشت

?- خوردن کدام یک از نرمی استخوان جلوگیری می کند.

1- ویتامین c 2- ویتامین B1 3- جگر ماهی 4- تخم مرغ

??- خوردن کدام یک باعث سلامتی گیاهخواران می شود.

1- شیر و تخم مرغ 2- گوشت و میوه 3- سیب زمینی 4- هویج

??- از تقسیم میوز در سلول اولیه نر چند سلول جنسی تولید می شود؟

1- دو 2- چهار 3- یک 4- هشت

??- نقش غده ی هیپوفیز در بدن چیست؟

1- تنظیم حرکات بدن 2- تنظیم رشد 3- وراثت 4- ایجاد تومور

??- کدام گروه خونی با سرم ضد A و سرم ضد B لخته می شود؟

1- A 2- B 3- AB 4- O

??- کدام مولکول توانایی همانند سازی دارد؟

1- DNA 2- پروتئین 3- گلوکز 4- لیپید

??- کدام سلول انسان 23 کروموزومی است؟

1- سلول تخم 2- سلول جنسی نر 3- گلبول قرمز 4- گلبول سفید

??- باکتری شوره زدا نیترات را به ..... تبدیل می کند.

1- آمونیاک 2- پروتئین 3- اوره 4- نیتروژن

??- کدام موجود در هرم انرژی سهم کمتری دارد؟

1- مار 2- موش 3- ذرت 4- عقاب

??- جانوران چه اثری بر CO2 هوا دارند؟

1- افزایش 2- کاهش 3- بی اثر 4- ابتدا کاهش و سپس افزایش

??- عامل اصلی پوسیدگی چیست؟

1- آنزیم های درون سلول 2- قارچ و باکتری 3- مردار خواران 4- رطوبت

??- کدام عامل باعث می شود که جسد جانور در گودال قیر نپوسد ؟

1- کمبود اکسیژن 2- کمبود رطوبت 3- وجود قیر 4- وجود نمک

??- کدام یک از این جانوران در محیط پر علف و داخل خاک زندگی می کنند؟

1- حلزون و کرم خاکی 2- عقاب و گنجشک 3- شته و کفشدوزک 4- گاو و گوسفند

??- آتش سوزی و دخالت انسان باعث چه می شود؟

1- پیچیدگی اکوسیستم 2- جنگل زدایی 3- حالت اوج 4- پیشرفت توالی

??- کدام بخش ویروس وارد سلول میزبان می شود؟

1- DNA 2- پروتئین 3- لیپید 4- قند

??- ویروس ایدز به کدام سلول حمله می کند؟

1- غده بزاقی 2- پوست 3- کبد 4- سفید خون

??- کدام باکتری ها مواد غذایی خود را از مواد بی جان به دست می آورند؟

1- انگل 2- مصرف کننده 3- بیماری زا 4- ساپروفیت

??- کدام بخش را همه ی باکتری ها ندارند؟

1- دیواره ی سلول 2- سیتوپلاسم 3- ماده وراثتی 4- کپسول

??- شایع ترین بیماری ویروسی انسان ها کدام است؟

1- سرماخوردگی 2- ایدز 3- هپاتیت 4- فلج اطفال

??- باکتری در شرایط نامساعد کدام را ایجاد می کند؟

1- کپسول 2- باکتری جدید 3- هاگ 4- آنزیم

??- کدام محافظ خوبی در برابر ورود میکروب ها به بدن است؟

1- خون 2- پوست 3- اشک 4- گلبول سفید

??- کدام در بدن پادتن می سازد؟

1- فاگوسیت 2- لنفوسیت 3- واکسن 4- آنتی بیوتیک 

() نظرات

 

داستان کوتاه انگلیسی با ترجمه

نویسنده: AMIN0 BAGHERIAN

 

The Cat and the Cock

A Cat caught a Cock, and pondered how he might find a reasonable excuse for eating him. He accused him of being a nuisance to men by crowing in the nighttime and not permitting them to sleep. The Cock defended himself by saying that he did this for the benefit of men, that they might rise in time for their labors. The Cat replied, "Although you abound in specious apologies, I shall not remain supper less"; and he made a meal of him


گربه و خروس

گربه ای خروسی را دزدید و با خود فکر کرد چگونه بهانه قابل قبولی برای خوردن خروس بیابد. گربه خروس را به خاطر آزار دادن مردم به وسیله بانگش در سحرگاه متهم کرد و گفت که تو نمی گذاری که مردم درست بخوابند. خروس با اظهار این موضوع که این کار او به نفع مردم است و باعث میشود آنها برای رسیدن به لقمه نانی از خواب بیدار شون از خود دفاع کرد. گربه در جواب گفت:"اگر چه تو با بهانه های در ظاهر صحیح از خود رفع اتهام میکنی اما من نمی توانم از غذای خود صرف نظر کنم" و خروس را خورد.

Success - Socrates

A young man asked Socrates the secret of success. Socrates told the young man to meet him near the river the next morning. They met. Socrates asked the young man to walk with him into the river. When the water got up to their neck, Socrates took the young man by surprise and swiftly ducked him into the water

The boy struggled to get out but Socrates was strong and kept him there until the boy started turning blue. Socrates pulled the boy’s head out of the water and the first thing the young man did was to gasp and take a deep breath of air

Socrates asked him, "what did you want the most when you were there?" The boy replied, "Air". Socrates said, "That is the secret of success! When you want success as badly as you wanted the air, then you will get it!" There is no other secretموفقیت و سقراط

مرد جوانی از سقراط رمز موفقیت را پرسید که چیست. سقراط به مرد جوان گفت که صبح روز بعد به نزدیکی رودخانه بیاید. هر دو حاضر شدند. سقراط از مرد جوان خواست که همراه او وارد رودخانه شود. وقتی وارد رودخانه شدند و آب به زیر گردنشان رسید سقراط با زیر آب بردن سر مرد جوان، او را شگفت زده کرد.

مرد تلاش می کرد تا خود را رها کند اما سقراط قوی تر بود و او را تا زمانی که رنگ صورتش کبود شد محکم نگاه داشت. سقراط سر مرد جوان را از آب خارج کرد و اولین کاری که مرد جوان انجام داد کشیدن یک نفس عمیق بود.

سقراط از او پرسید، " در آن وضعیت تنها چیزی که می خواستی چه بود؟" پسر جواب داد: "هوا"

سقراط گفت:" این راز موفقیت است! اگر همانطور که هوا را می خواستی در جستجوی موفقیت هم باشی بدستش خواهی آورد" رمز دیگری وجود ندارد.

A man checked into a hotel. There was a computer in his room* so he decided to send an e-mail to his wife. However* he accidentally typed a wrong e-mail address* and without realizing his error he sent the e-mail.

Meanwhile….Somewhere in Houston * a widow had just returned from her husband’s funeral. The widow decided to check her e-mail* expecting condolence messages from relatives and friends.After reading the first message* she fainted. The widow’s son rushed into the room* found his mother on the floor* and saw the computer screen which read:
To: My Loving Wife
Subject: I’ve Reached
Date: 2 May 2006

I know you’re surprised to hear from me. They have computers here* and we are allowed to send e-mails to loved ones. I’ve just reached and have been checked in. I see that everything has been prepared for your arrival tomorrow. Looking forward to seeing you TOMORROW!
Your loving hubby.مردی اتاق هتلی را تحویل گرفت .در اتاقش کامپیوتری بود،بنابراین تصمیم گرفت ایمیلی به همسرش بفرستد.ولی بطور تصادفی ایمیل را به آدرس اشتباه فرستاد و بدون اینکه متوجه اشتباهش شود،ایمیل را فرستاد.

با این وجود..جایی در هوستون ،بیوه ای از مراسم خاکسپاری شوهرش بازگشته بود.زن بیوه تصمیم گرفت ایمیلش را به این خاطر که پیامهای همدردی اقوام و دوستانش را بخواند،چک کند. پس از خواندن اولین پیام،از هوش رفت.پسرش به اتاق آمد و مادرش را کف اتاق دید و از صفحه کامپیوتر این را خواند:

به: همسر دوست داشتنی ام
موضوع: من رسیدم
تاریخ: دوم می 2006

میدانم از اینکه خبری از من داشته باشی خوشحال می شوی.آنها اینجا کامپیوتر داشتند و ما اجازه داریم به آنهایی که دوستشان داریم ایمیل بدهیم.من تازه رسیدم و اتاق را تحویل گرفته ام.می بینم که همه چیز آماده شده که فردا برسی.به امید دیدنت، فردا

شوهر دوستدارت


There were a lot of men's clubs in London a few years ago. Men went there and read their newspapers quietly, or drank or had meals with their friends.

All of these men's clubs had a lot of very good servants. At every club one of the servants was a doorman. Mr Grace was the doorman of one of these clubs. He was fifty-five years old, and he had grey hair and a big grey moustache. The telephone rang in his office at six o'clock in the evening, and a woman spoke to him. She said, 'Are you the doorman of the George Club?'

'Yes, I am,' Mr Grace answered.

'Please give my husband a message,' the woman said.

'Your husband isn't at the club this evening,' Mr Grace answered.

'But I haven't told you his name!' the woman said angrily.

'That isn't necessary,' Mr Grace answered. 'No husband is ever at the club.

چندین سال قبل تعداد زیادی كلوپ مردانه در لندن وجود داشت. آقایان برای مطالعه‌ی روزنامه در آرامش، و نوشیدن و خوردن به همراه دوستانشان به آنجا می‌رفتند.

همه‌ی این كلوپ‌های مردانه خدمت‌كاران خیلی خوبی داشتند. یكی از خدمت‌كاران هر كلوپ دربان آن كلوپ بود. آقای گریس یكی از دربان‌های این كلوپ‌ها بود. او پنجاه‌وپنج سال داشت، و دارای مو و سبیل كلفت و سفیدی بود. در ساعت شش عصر تلفنش زنگ خورد، و یك زن با او صحبت كرد. او (آن زن) گفت: آیا شما دربان كلوپ جرج هستید؟

آقای گریس پاسخ داد: بله، من هستم.

آن زن گفت: لطفا یك پیغام به شوهر من بدهید.

آقای گریس پاسخ داد: شوهر شما امروز عصر در این كلوپ نیست.

زن با عصبانیت گفت: اما من اسم شوهرم را به شما نگفتم.

آقای گریس پاسخ داد: ضروری نیست، همیشه هیچ مرد زن‌داری در كلوپ نیست.
A lot of boys and girls in Western countries are wearing the same kinds of clothes, and many
of them have long hair, so it is often difficult to tell whether the are boys or girls.

One day, an old gentleman went for a walk in a park in Washington, and when he was tired he sat down on a bench. A young person was standing on the other side of the pond.

"My goodness!" the old man said to the person who was sitting next to him on the bench. 'Do you see that person with the loose pants and long hair? Is it a boy or a girl?"
"A girl," said his neighbor. "She's my daughter."

"oh!" the old gentleman said quickly. "please forgive me, I didn't know that you were her mother. "
"I'm not," said the other person, "I'm her father."


ترجمه:

در کشورهای غربی بسیاری از دختران و پسران لباسهای مشابه میپوشند و بسیاری از آنها موهای بلند دارند بنابراین غالبا تشخیص اینکه شخصی پسر یا دختر است سخت می باشد.

روزی، پیرمرد محترمی برای پیاده روی به پارک واشنگتن رفت و هنگامی که خسته شد بر روی نیمکتی نشست. جوانی در آنطرف دریاچه ایستاده بود.

پیرمرد به شخصی که بر روی نیمکت در کنار او نشسته بود گفت : "خدای من، آن شخص را که شلوار گشاد پوشیده و موهای بلند دارد را میبنی؟ او دختر است یا پسر؟"
همسایه جواب داد: " دختر، او دختر من است"

مرد محترم سریع گفت: " اوه، لطفا من را ببخشید، من نمی دانستم که شما مادرش هستید"
آن شخص گفت: " نه، من پدرش هستم." 

() نظرات

 

user password pes 2010

نویسنده: AMIN0 BAGHERIAN

 

EAV-15860626

Seknprmskb
UserName: EAV-11247660
PassWord: uxnd76nk7p


 

() نظرات